Information Page of SAS Organisation

Institute of History

Publications in 2020

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.

Year:

Select a category:
 • ABEILLE, Katarína - DRÁBIK, Jakub. Fašizmus vtedy a dnes : rozhovor. In Téma : spravodajsko-spoločenský a ekonomický týždenník, 10. 1. 2020, s. 52-59. ISSN 2585-7843. Type: GII
 • ARPÁŠ, Róbert. 1939 - rok zlomu v česko-slovenských vzťahoch [1939 - break trough year in Czech-Slovak relations]. In 1939 : rok zlomu. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2019, s. 200-207. ISBN 978-80-89514-70-0. Type: AEDA
 • ARPÁŠ, Róbert. Československo - národný štát Čechoslovákov ? : habilitačná prednáška [Czechoslovakia - the nation state of Czechoslovaks? The role of the Slovak question in Czechoslovak interwar politics]. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2020. 39 s. Type: GII
 • BADA, Michal. Niekoľko zamyslení nad premenami Bratislavy v ranom novoveku. In Historia mea vita : zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša. Zostavovateľ: Imrich Purdek. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 217-224. ISBN 978-80-89523-63-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie). Type: BEF
 • BAER, Josette - KAMENEC, Ivan. The "Victorious February of 1948" and its Consequences for the Historiography of the SNP : Oral History Interview with Dr Ivan Kamenec, department of History, Slovak Academy of Sciences (HÚ SAV). In BAER, Josette. The Vesels : The Fate of a Czechoslovak Family in the 20th Century Central Europe (1918-1989). - Stuttgart : ibidem Verlag, 2020, s. 9-14. ISBN 13: 978-3-8382-1316-3. Type: GII
 • BENKO, Juraj. "Vlastnými silami". Formovanie slovenských socialistických kontraelít v prvej štvrtine 20. storočia [Formation of Slovak socialist elites in the first quarter of the 20th century]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 89-118. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939). Type: ABD
 • BYSTRICKÝ, Peter. Heruli - od nepriateľov k spojencom Rímskej ríše [The Heruli (Herules) - from enemies to allies of the Roman Empire]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 1, s. 3-36. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575.(Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku). Type: ADDB
 • BYSTRICKÝ, Peter. Ťaženie v Itálii 535-540 a 1943-1945 : otcovi k 70. narodeninám [Campaign in Italy 535-540 and 1943-1945]. In Slovensko proti fašizmu na strane demokracie : životné jubileum Jozefa Bystrického. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 32-50. ISBN 978-80--89523-66-5.(VEGA 2/0043/20 : Územie Slovenska v kontexte antických prameňov: prehodnotenie, funkcie, stereotypy). Type: AEDA
 • ČELKOVÁ, Ľudmila - KAMENEC, Ivan. Knihy ma priviedli k histórii. In Bulletin Slovenskej asociácie knižníc, 2020, roč. 28, č. 1, s. 38-40. ISSN 1335-7905. Type: GII
 • ČIČAJ, Viliam. Poľnohospodárska osveta v predosvietenskom období [Agricultural Education and Public Instruction in Pre-nligtenment Era]. In Prameny a studie : agrární osvěta a vzdělávaní v českých zemích a na Slovensku, 2019, č. 65, s. 35-50. ISSN 0862-8483.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť). Type: ADEB
 • ČIČAJ, Viliam. Vzdelanostná komunikácia a tlač na začiatku 17. storočia. In Vedecká komunikácia 1500 - 1800 II. : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Editori: Eva Augustínova, Veronika Murgašová, Recenzenti: Klára Komorová, Boris Brendza. - Žilina : Žilinská univerzita, 2019, s. 7-17. ISBN 978-80-89832-17-0.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. Vega 2/20062/15 : Ponímanie a koncepcie novovekej historiografie. APVV-15-0554 : Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500-1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity). Type: AFB
 • ČIČAJ, Viliam. Povodne v novovekej publicistike [Floods in the Modern Period publicistics]. In Voda v dejinných súvislostiach. Zodp. red. Lukáš Paluga, Katarína Répášová. - Bratislava, 2019, s. 9-18. ISBN 978-80-973527-0-7.(APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku). Type: AFB
 • ČIČAJ, Viliam. Vojak a knižnica. In Historia mea vita : zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša. Zostavovateľ: Imrich Purdek. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 138-142. ISBN 978-80-89523-63-4.(Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku). Type: BEF
 • DEMMEL, József. Maďarizácia v štúrovčine? Slovenskojazyčné elity a prvý slovensko-maďarský slovník [Magyarization in Štúr´s language standard? Slovak speaking elites and the first Slovak-Hungarian dictionary]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 427-452. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Type: ABD
 • DEMMEL, József. "Az nemzetiségi törvény megzavarta az elméket" az 1868: XLIV. törveny visszhangja a Felső-Magyarországi regionalis politikai elitek körében. In Nemzetiségek és törvényhozás Magyarországon. - Budapest : Országház könyvkiadó, 2019, s. 223-239. ISBN 978-615-5948-24-4. ISSN 2046-4876.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Type: BEE
 • DEMMEL, József. Príchod Lajosa Zsigmonda Szeberényiho do Békešskej Čaby. In Čabiansky kalendár na rok 2020. - Békešská Čaba : Čabianska organizácia Slovákov, 2019, s. 123-124. ISSN 0866-1219. Type: GII
 • DRÁBIK, Jakub. Zabudnutá britská armmáda porazila maláriu i Japoncov. In Epidémie v dejinách : Ľudstvo v boji s neviditeľnými nepriateľmi. 1. vyd. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 255-262. ISBN 978-80-8159-836-4.(VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku). Type: AEDA
 • DRÁBIK, Jakub. Cesta britského buldoga k premierskemu kreslu. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 2, s. 40-43. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • DRÁBIK, Jakub. O nebezpečenstve historického revizionizmu. In Príbehy 20. storočia, 2020, roč. 3, č. 2, s. 54-60. ISSN 2585-9048. Type: BDF
 • DRÁBIK, Jakub. Tisove hriechy nie je možné odpustiť. In HistoryWeb, 2020, 10.4. ISSN 1338-8789. Recenzia na: Kněz prezidentem. Slovensko Jozefa Tisa / Andrzej Krawczyk. - Praha : Academia, 2019. - ISBN 978-80-2002963-8. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/tisove-hriechy-nie-je-mozne-odpustit>. Type: EDI
 • DRÁBIK, Jakub. Miljan, Goran. Croatia and the rise of Fascism. The Youth Movement and the Ustasha during WWII. London, New York: I.B. Tauris, 2018, 278 s. ISBN 97-81-7883-12-097. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 1, s. 153-157. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Croatia and the Rise of Fascism / Goran Miljan. - London ; New York : I.B. Tauris, 2018. - ISBN 97-81-7883-12-097. Type: EDI
 • DRÁBIK, Jakub. KATER, Michael. Culture in nazi Germany. New Haven: Yale University Press, 2019, 472 s. ISBN 97-80-300-211-412. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 2, s. 365-369. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Culture in nazi Germany / Michael Kater. - New Haven : Yale University Press, 2019. - ISBN 97-80-300-211-412. Type: EDI
 • DRÁBIK, Jakub - KOTIAN, Róbert. Jozef Tiso nechcel revolúciu, preto je len polovičný fašista. In Magazín o knihách, roč. 5, č. 2, s. 6. Type: GII
 • DRÁBIK, Jakub - TARAGEL, Dušan. Fašisti nám diktujú, čo treba riešiť : rozhovor s Jakubom Drábikom. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 2, s. 12-13. ISSN 1210-1982. Type: GII
 • DRÁBIK, Jakub - MIKUSOVIC, Dušan - BARCIKOVÁ, Michaela. Historik Drábik: Fašisti v sebe živia martýrstvo, považujú sa za Ježišov súčasnosti. In Denník N, 2020, 18.2. ISSN 1339-844X. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/1761420/historik-drabik-fasisti-v-sebe-zivia-martyrstvo-povazuju-sa-za-jezisov-sucasnosti/>. Type: GII
 • DRÁBIK, Jakub. Kto je tu fašista, nech zdvihne ruku. In Refresher, 3.2.2020. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://refresher.sk/80047-Kto-je-tu-fasista-nech-zdvihne-ruku>. Type: GII
 • DRÁBIK, Jakub. Sochy ako démoni našej minulosti. In SME, 2020, roč. 28, 17.7., s.11. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • DRUGA, Marek. Cirkevný desiatok medti opátom a biskupom. K sporom o šomoďské desiatky v 13. storočí [The Church Tithe Between Abbots and Bishops. About the 13 th - century Disputes over Somogy Tithes]. In Arcibiskupi a biskupi Uhorska : moc prelátov a jej prejavy v stredoveku. - Bratislava : Vydavateľstvo Post Scriptum, 2020, s. 93-103. ISBN 978-80-8218-016-2.(VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku). Type: AEDA
 • DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela. Elity v ženskom národnom hnutí v podmienkach dvoch politických režimov: príklad spolku slovenských žien Živena pred a po roku 1918 [Elites in women´s national movement during the two political regimes: example of the Slovak Women’s Association Živena before and after 1918]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 514-547. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0111/17 : Politická integrácia spoločensky marginalizovaných vrstiev v období vzostupu masovej politiky a demokratizácie spoločnosti na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1939). Type: ABD
 • DUCHOŇOVÁ, Diana. Úloha panstiev pri zásobovaní mestských sídiel Esterházyovcov v prvej polovici 17. storočia [The Role of the estates in the supply of urban settlements of Esterházy family in the first half of the 17th century]. In Otázky zemepánskeho hospodárenia a správy v novoveku. Editorka: Zuzana Lopatková ; recenzenti: Jozef Baďurík, Michal Bada. - Trnava : Katedra histórie Filozofická fakulta Trnavská univerzita, 2019, s. 119-133. ISBN 978-83-8111-158-4.(APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie). Type: AFB
 • DUCHOŇOVÁ, Diana. Dvorské vojsko palatína Mikuláša Esterházyho. In Historia mea vita : zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša. Zostavovateľ: Imrich Purdek. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 126-137. ISBN 978-80-89523-63-4.(Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku). Type: BEF
 • ĎURČO, Michal. Cestopis Jaroslava Proška z roku 1929 vo vzťahu k rozvoju individuálnej autoturistiky na Slovensku v medzivojnovom období [Jaroslav Prošek's travel itinerary in context of individual car tourism development in interwar Slovakia]. In České století motorismu I : kulturní roviny českého motorismu. - Praha : Univerzita Karlova, 2019, s. 148-161. ISBN 978-80-246-4507-0. Type: ABC
 • ĎURČO, Michal. Krajina versus technokraté - predstavy a realita medzivojnových projektov spojenia Moravy so Slovenskom prostredníctvom cestnej infraštruktúry [Landscape vs. technocrats – visions and reality of the interwar projects on Slovakia and Moravia connections by the road infrastructure]. In Hranice v krajinách. - Praha : Academie, 2019, s. 294-317. ISBN 978-80-200-3063-4.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Type: ABC
 • ĎURČO, Michal. The shift in Slovakian road planning from Austria-Hungary to Czechoslovakia. In Encyclopédie pour une histoire nouvelle de l´Europe. ISSN 2677-6588. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://ehne.fr/en/node/2809>. Type: ADEB
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Dionýz zo Seče, muž, ktorý korunoval troch kráľov [Dionisius of Secs, a Man Who Crowned Three Kings]. In Arcibiskupi a biskupi Uhorska : moc prelátov a jej prejavy v stredoveku. - Bratislava : Vydavateľstvo Post Scriptum, 2020, s. 284-294. ISBN 978-80-8218-016-2.(Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku. APVV-0051-12 : Stredoveké hrady na Slovensku). Type: AEDA
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Barbora Celjska, prvá dáma Európy. In Historická revue, 2020, roč. 69, č. 7, s. 26-31. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Manželstvo v stredovekom uhorskom kráľovstve. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 7, s. 6-11. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • FABRICIUS, Miroslav. Editoriál. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2020, roč. 18 č. 6, s. 3. ISSN 1335-8316. Type: GII
 • FABRICIUS, Miroslav. Editoriál. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2020, roč. 19, č. 1, s. 3. ISSN 1335-8316. Type: GII
 • FALISOVÁ, Anna. Malarický problém na Slovensku (1918-1951) [Malarial Issues in Slovakia (1918-1951)]. In Fenomén vojny v kontexte dejín medicíny. - Bratislava : Univerzita Komenského Lekárska fakulta oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky, 2020, s. 89-102. ISBN 978-80-8127-273-8. Type: AEDA
 • FERENČUHOVÁ, Bohumila. Qu´a signifié la naissance de la Tchécoslovaquie pour les Slovaques ? Historiens et opinion publique. In Mémoires et usages de 1918 dans´l Europe médiane. - Paris : Institut d´études Slaves, 2020, s. 195-212. ISBN 978-2-7204-0567-9. ISSN 0079-0001.(APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte). Type: ABC
 • FIAMOVÁ, Martina. Formovanie slovenských vládnych inštitúcií v období autonómie Slovenskej krajiny [Establishing of the Slovak governmental institutions between October 1938 and March 1939]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 391-409. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Type: ABD
 • FIAMOVÁ, Martina. Pozemková reforma [Land reform]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 163-175. ISBN 978-80-224-1779-2. Type: ABD
 • FIAMOVÁ, Martina. Židovská komunita a majoritná spoločnosť v Zlatých Moravciach po roku 1945 [Jewish Community and Majority Society in Zlaté Moravce after 1945]. In Historia et theoria iuris : vedecký časopis venujúci sa právnym dejinám, právnej teórii a príbuzným oblastiam, 2019, roč. 11, č. 2, s. 40-60. ISSN 1338-0753.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Type: ADFB
 • FRIMMOVÁ, Eva. Frölichove kalendáre a cestovné príručky z obdobia novoveku [Frölich´s calendars and travel guides from the period of the Modern Era]. In Otázky zemepánskeho hospodárenia a správy v novoveku. - Trnava : Katedra histórie Filozofická fakulta Trnavská univerzita, 2019, s. 199-223. ISBN 978-83-8111-158-4.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť). Type: ABD
 • FRIMMOVÁ, Eva. Preláti v Bratislave v roku 1515 [Prelates in Bratislava in the Year 1515]. In Arcibiskupi a biskupi Uhorska : moc prelátov a jej prejavy v stredoveku. - Bratislava : Vydavateľstvo Post Scriptum, 2020, s. 295-313. ISBN 978-80-8218-016-2.(VEGA 2/0020/19 : Renesančné vplyvy na novovekú spoločnosť vo vzťahu k Slovensku). Type: ABD
 • FRIMMOVÁ, Eva. Správa o skone cisára Maximiliána II. Habsburského [Report on the Emperor Maximillian II Habsbourg's decease]. In Hortus Graeco-Latinnus Cassoviensis III : zborník príspevkov z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Filozofická fakulta Katedra klasickej filológie, 2020, s. 149-164. ISBN 978-80-8152-857-6.(VEGA 2/0020/19 : Renesančné vplyvy na novovekú spoločnosť vo vzťahu k Slovensku). Type: ABD
 • GAUČÍK, Štefan. Kultúrne stratégie elít Prešporskej I. sporiteľne (1883 – 1918) [Cultural strategies of the Elites of the First Prešporok Savings Bank (1883 – 1918)]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 190-214. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Type: ABD
 • GAUČÍK, Štefan. Kultúrna politika v Uhorsku a jej "aplikácia" v múzejníctve [The cultural policy in the Kingdom of Hungary and its "Aplication" in Museology]. In Mesto a jeho pamäť : zborník z vedeckej konferencie, Múzeum mesta Bratislavy, 17. — 18. 10. 2018. Editorka: Zuzana Francová ; recenzenti: Elena Mannová, Jana Luková. - Bratislava : Vydalo Múzeum mesta Bratislava, 2020, s. 9-25. ISBN 978-80-89636-40-2.(APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte). Type: AFB
 • GAUČÍK, Štefan. Zabúdanie a pamäť : dodatky k pamiatkarskému dielu Jozefa Könyökiho [Forgetting and Memory. Amendments to the work of József Könyöki in the field of monument protection]. In Monumentorum tutela : ochrana pamiatok. 30. Zostavil: Tomáš Kowalski ; recenzenti: Andreas Lehne, Zdeněk Vácha. - Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2020, s. 315-324. ISBN 978-80-89175-89-5. ISSN 1336-4820.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Type: AFB
 • GAUČÍK, Štefan. Výnimočná dohoda : záujmové podniky Rimy na Slovensku v rokoch 1919-1924 [An exceptional agreement. The Rima company in Slovakia 1919-1924]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2020, roč. 19, č. 1, s. 32-41. ISSN 1335-8316. Type: BDF
 • GEORGIEVSKI, Milan. Možnosti využitia prosopografickej metódy v práci urbánneho historika (osobný pohľad). In Ako sa píšu dejiny? Metódy - prístupy - pramene : zborník príspevkov z 9.vedeckej konferencie mladých historikov, ktorý zorganizovala Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v dňoch 16.-17. októbra 2019. Editorka: Katarína Hromuľáková ; recenzenti: Mikuláš Jančura, Eva Kowalská, Drahoslav Magdoško. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, s.38-48. ISBN 978-80-8152-848-4. Type: AFB
 • GÓMEZ-PABLOS, Beatriz - LASLAVÍKOVÁ, Jana. The Translation of Drama as a Tool of Nationalism. José Echegaray’s Works Staged by Central European Theatres in the Late 19th Century. In Sprachkunst : Beiträge zur Literaturwissenschaft, 2020, jahrgang 51, n.1, s. 49-80. ISSN 0038-8483.(Vega 2/0040/18 : Hudobné divadlo v Bratislave od druhej polovice 19 do prvej polovice 20. storočia). Type: ADEB
 • HABERLANDOVÁ, Katarína. Bratislava: historické pozadie vyhlásenia mestskej pamiatkovej rezervácie [Bratislava: historical context of the declaration as an urban historic reserve]. In Monumentorum tutela : ochrana pamiatok. 30. Zostavil: Tomáš Kowalski ; recenzenti: Andreas Lehne, Zdeněk Vácha. - Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2020, s. 325-339. ISBN 978-80-89175-89-5. ISSN 1336-4820.(APVV-16-0584 : Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy. VEGA 2/0074/17 : Neplánované mesto: architektonické a urbanistické koncepcie 20. storočia a ich priemet do mestskej štruktúry Bratislavy). Type: AFB
 • HABERLANDOVÁ, Katarína. Sandalova mimoriadna hĺbka ostrosti. In Architektúra & urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu, 2020, roč. 54, č.1-2, s.150-151. (2019: 0.131 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0044-8680. Recenzia na: Vize modernosti Rudolf Sandalo (1899-1980) / Dagmar Černoušková, Jindřich Chatrný, Anna Pikousová, Jiří Pikous, Lucie Valdhansová. - Brno : Muzeum města Brna, 2020. - ISBN 978-80-86549-59-0. Type: EDI
 • HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Zmeny hospodárskych elít na Slovensku po roku 1918 na príklade bankovníctva [Changes among the economic elites in Slovakia after 1918 on the example of the banking sector]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 215-261. ISBN 978-80-224-1778-5.(Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Type: ABB
 • HALLON, Ľudovít - FABRICIUS, Miroslav. Slovensko-nemecké hospodárske vzťahy a vojnové škody na prelome rokov 1944-1945 [Slovak-Germany Economic Relations and War Damages at the Turn of 1944-1945]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 473-542. ISBN 978-80-224-1779-2. Type: ABB
 • HALLON, Ľudovít - HLAVINKA, Ján. Úloha ústredného hospodárskeho úradu v procese arizácie [The Role of the Central Economic Office in the Aryanization Process]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 259-312. ISBN 978-80-224-1779-2. Type: ABB
 • HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Téma automobilizmu v tvorbe Kremnickej mincovne v medzivojnovom období. In České století motorismu I : kulturní roviny českého motorismu. - Praha : Univerzita Karlova, 2019, s. 75-91. ISBN 978-80-246-4507-0. Type: ABC
 • HALLON, Ľudovít - SCHVARC, Michal. Slovensko-nemecké hospodárske vzťahy 1941-1944 [Slovak-German Economic Relations 1941-1944]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 33-58. ISBN 978-80-224-1779-2. Type: ABD
 • HALLON, Ľudovít. Nasadenie civilného obyvateľstva na opevňovacie práce 1944-1945 [Deployment of Civilians on Fortification Works 1944-1945]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 365-396. ISBN 978-80-224-1779-2. Type: ABD
 • HALLON, Ľudovít. Hlavné fázy a hlavné smery vývoja arizácie [Main Phases and Main Directions of Aryanization Development]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 244-258. ISBN 978-80-224-1779-2. Type: ABD
 • HALLON, Ľudovít - SCHVARC, Michal. Slovenské pracovné sily v Nemeckej ríši 1943-1945 [Slovak Labor Force in the German Reich 1943-1945]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 340-364. ISBN 978-80-224-1779-2. Type: ABD
 • HALLON, Ľudovít. Rozklad hospodárskeho veľkopriestoru Nemeckej ríše 1942-1945 a úloha Slovenska v tomto priestore [Disintegration of the German "Grosswirtschaftsraum" 1942-1945 and the Role of Slovakia in this Process]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 17-32. ISBN 978-80-224-1779-2. Type: ABD
 • HALLON, Ľudovít. Dopad financovania vojnového hospodárstva na vývoj ekonomiky Slovenska po roku 1945 na príklade Tatra banky [Impact of the Military Financing on the Development of Slovak Economy after 1945 on the Tatra banka Example]. In Slovensko proti fašizmu na strane demokracie : životné jubileum Jozefa Bystrického. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 337-356. ISBN 978-80--89523-66-5.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť). Type: AEDA
 • HALLON, Ľudovít. Úloha Michala Bosáka v bankovníctve na Slovensku v 20. rokoch 20. storočia. In V súkolí času. Michal Bosák a jeho doba. - Košice : Gamajun, 2020, s. 135-156. ISBN 978-80-973219-4-9.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť). Type: AEDA
 • HALLON, Ľudovít - HOLLÝ, Karol. Slovensko-nemecké programy intenzifikácie poľnohospodárstva [Slovak-German projects focused on agricultural intensification]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 176-187. ISBN 978-80-224-1779-2. Type: AEDA
 • HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav - ĎURČO, Michal. The Great Depression and its Impact on Infrastructure Development in 1930s Slovakia. In ICOHTEC 2020 Digital : 15-17 July 2020 Sessions. Book of Abstracts. - ICOHTEC International Committee for the History of Technology, 2020, s. 46. Type: AFE
 • Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945 [Rise and fall of economic development in Slovakia 1939 – 1945]. Zostavovatelia: Ľudovít Hallon, Peter Mičko ; recenzenti: Ivan Jakubec, Mikuláš Jančura. Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019. 592 s. ISBN 978-80-224-1779-2(Vega 2/0043/16 : Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť). Type: FAI
 • HALLON, Ľudovít. Úvod. In Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska : história anorganických technológií na Slovensku. 1.zv. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2019, s. 9-24. ISBN 978-80-227-4975-6.(VEGA 2/0035/19 : Dejiny silikátov (sklo, maltoviny, magnezit) na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve). Type: GII
 • HALLON, Ľudovít - MIČKO, Peter. Úvod [Introduction]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 11-15. ISBN 978-80-224-1779-2. Type: GII
 • HANULA, Matej. Anton Štefánek a agrárna strana na Slovensku. In Dr. Anton Štefánek politik, žurnalista a vedecký pracovník. - Bratislava : Ústav politických vied SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020, s. 121-147. ISBN 978-80-224-1818-8.(Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti). APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Type: AEDA
 • HANULA, Matej. V službách štátu, vzdelávania a strany. Karol Treský, František Vřeský a Pavol Teplanský: tri odlišné príklady spolupráce učiteľov s agrárnou stranou v medzivojnovom období [In the Services of the State, Education and Party. Karol Treský, František Vřeský and Pavol Teplanský: Three Different Examples of Collaboration between the Teachers and Agrarian Party during the Interwar Period]. In Sláva šľachetným VI : učiteľ je okno do sveta a života. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2020, s. 248-274. ISBN 978-80-972016-78.(Vega 2/0054/17 : Kultúrna infraštruktúra školskej politiky čs. štátu a jej realizácia na Slovensku v rokoch 1918-1939. (Prepojenie vzdelávacej činnosti školského systému s osvetovo-výchovným pôsobením na obyvateľstvo, osobnosti). APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte). Type: AEDA
 • HANULA, Matej. Diktatúrou k demokracii : začleňovanie územia Slovenska do novej republiky po vedením Vavra Šrobára. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 6, s. 18-24. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • HANULA, Matej. Úvod. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 6, s. 3. ISSN 1335-6550. Type: GII
 • HARVÁT, Matej. Hľadanie národných počiatkov vo včasnom stredoveku? Problémy a východiská (z) etnickej interpretácie starších dejín [Searching for the national origins in the Early Middle Ages? Problems and points of departure of the ethnic interpretation of the older history]. In Ako sa píšu dejiny? Metódy - prístupy - pramene : zborník príspevkov z 9.vedeckej konferencie mladých historikov, ktorý zorganizovala Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v dňoch 16.-17. októbra 2019. Editorka: Katarína Hromuľáková ; recenzenti: Mikuláš Jančura, Eva Kowalská, Drahoslav Magdoško. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, s. 4-22. ISBN 978-80-8152-848-4. Type: AFB
 • HERTEL, Maroš. Kňaz v politike : vzostupy a pády Floriána Tománka [A priest in politics. The rises and falls of Florián Tománek]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18, č. 5, s. 24-33. ISSN 1335-8316. Type: BDF
 • HERUCOVÁ, Angelika. Palatíni arpádovských kráľov. Recenzenti: Miroslav Glejtek, Miroslav Lysý. 1.vydanie. Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2020. 288 s. ISBN 978-80-224-1780-8(Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku. APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť). Type: AAB
 • HLAVAČKOVÁ, Miriam. Biskup a udeľovanie svätení v stredovekom Uhorsku [The Bishop and the Ordinations in the Medieval Kingdom of Hungary]. In Arcibiskupi a biskupi Uhorska : moc prelátov a jej prejavy v stredoveku. - Bratislava : Vydavateľstvo Post Scriptum, 2020, s. 223-232. ISBN 978-80-8218-016-2.(APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku). Type: AEDA
 • HLAVAČKOVÁ, Miriam. K hrobom apoštolov. In VOX : dvojtýždenník o náboženstve a kultúre, 2020, roč. 8, č. 6, s. 12-15. ISSN 1339-3634. Dostupné na internete: <http://prikryl.sk/data/documents/VOX-06-2020.pdf>. Type: BDF
 • HLAVAČKOVÁ, Miriam. LUZ, Rastislav (ed.). Účtovné registre Bratislavskej kapituly 1417-1529 (Documenta Posoniensia I.). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, s. 288 s. ISBN 978-80-223-4636-8. In Slovenská archivistika, 2020, roč. L, č. 1, s. 160-161. ISSN 0231-6722. Recenzia na: Účtovné registre Bratislavskej kapituly 1417-1529 / Rastislav Luz (ed.). - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - ISBN 978-802-223-4636-8. Type: EDI
 • HLAVAČKOVÁ, Miriam - HUCÁKOVÁ, Monika. Pandemické poradenstvo alebo Čo prezrádza stredoveký zachovaný morový traktát. In Veda na dosah. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://vedanadosah.cvtisr.sk/pandemicke-poradenstvo-alebo-co-prezradza-stredoveky-zachovany-morovy-traktat>. Type: GHG
 • HLAVAČKOVÁ, Miriam. "Ľudia v stredoveku boli na smrť pripravení lepšie ako my". In jádu : česko-německý online magazín Goethe-Institut. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <http://wwwgoethe.de/ins/cz/prj/jug/the/cor/cs16768985.htm>. Type: GII
 • HLAVINKA, Ján. Nová podnikateľská elita? Arizácia firiem a kolektívny profil arizátorov v meste Prešov [New business elite? Aryanisation of companies and the collective profile of the aryanisators in Prešov]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 262-280. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Type: ABD
 • HLAVINKA, Ján. Arizácia domového majetku [Aryanization of Household Property]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 313-324. ISBN 978-80-224-1779-2. Type: AEDA
 • HOLEC, Roman. Šľachta na Slovensku po roku 1918 medzi lojalitou, pasivitou a iredentou [Nobility in Slovakia after 1918 between loyalty, passivity and irredentism]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 52-88. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Type: ABD
 • HOLEC, Roman. Keď ešte neskončila vojna a kým nevznikol nový štát [Weder war der Krieg zu Ende noch entstand der neue Staat]. In Z minulosti Spiša : ročenka spišského dejepisného spolku v Levoči. 27. - Levoča : Spišský dejepisný spolok v Levoči, 2019, s. 163-182. ISBN 978-80-971553-6-0. Type: AEDA
 • HOLEC, Roman. Ekonomické súvislosti vzniku ČSR a Michal Bosák. In V súkolí času. Michal Bosák a jeho doba. - Košice : Gamajun, 2020, s. 79-110. ISBN 978-80-973219-4-9. Type: AEDA
 • HOLEC, Roman. Bratislavská župa ako výkladná skriňa medzi župami v historickom a sociálnoekonomickom kontexte. In 100 rokov Bratislavskej župy (1919-2019) : zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja, ktorá sa konala v rámci Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2019 v hoteli Zochová chata (Modra-Piesok) dňa 24. septembra 2019. Editori: Agáta Mikulová, Tereza Langerová, Lucia Gembešová, Michal Škrovina. - Bratislava : Bratislavský samosprávny kraj, 2019, s. 8-29. Type: BEF
 • HOLLÝ, Karol. Učitelia a politické zmeny v rokoch 1918/1919-1938/1939. Prípad gymnázia v Banskej Štiavnici [Teachers and Political Changes from 1918/1919-1938/1939. The Case of a Grammar School in Banska Štiavnica]. In Sláva šľachetným VI : učiteľ je okno do sveta a života. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2020, s. 291-321. ISBN 978-80-972016-78.(APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte). Type: AEDA
 • HOLLÝ, Karol. Ku koncepciám "národného zberateľstva" v slovenskom národnom hnutí na prelome 19. a 20. storočia v uhorskom (nenárodoveckom_ kontexte [Then notions of "national collecting" in the Slovak national movement at the turn of the 19th and 20th centuries in a pan-Hungarian context]. In Monumentorum tutela : ochrana pamiatok. 30. Zostavil: Tomáš Kowalski ; recenzenti: Andreas Lehne, Zdeněk Vácha. - Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2020, s. 295-313. ISBN 978-80-89175-89-5. ISSN 1336-4820.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Type: AFB
 • HOMOĽA, Tomáš. S kráľom alebo proti kráľovi? Sprisahanie voči Matejovi Korvínovi v roku 1471 [With the King or against the King? The conspiracy against Matthias Corvinus in 1471]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 2, s. 221-247. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575.(Vega 2/0110/17 : Symboly, gestá a ceremónie v stredoveku. APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Type: ADDB
 • HOMOĽA, Tomáš. Beatrix Aragónska : renesančná panovníčka na uhorskom tróne. In Historická revue, 2020, roč. 69, č. 7, s. 32-39. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • HOVHANNISYAN, Alvina - HYRJA, Jozef. Symbol Arménskej republiky skolil týfus. In Epidémie v dejinách : Ľudstvo v boji s neviditeľnými nepriateľmi. 1. vyd. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 248-254. ISBN 978-80-8159-836-4.(VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku). Type: AEDA
 • HRICA, Juraj. Odborný seminár Stopy Rimanov na Slovensku. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 1, s. 181-184. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Type: GII
 • HUDEK, Adam. Vedecké elity na Slovensku v 50. rokoch 20. storočia [Scientific elites during the 1950s]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 137-162. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Type: ABD
 • Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity [Elites and counter-elites in Slovakia in the 19th and 20th centuries. Continuities and discontinuities]. Editori: Adam Hudek, Peter Šoltés ; recenzenti: Darina Malová, Michal Ducháček. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019. 576 s. ISBN 978-80-224-1778-5(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Type: FAI
 • HUDEK, Adam - ŠOLTÉS, Peter - VÖRÖS, Ladislav. Úvod [Introduction]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 9-30. ISBN 978-80-224-1778-5. Type: GII
 • HYRJA, Jozef. Chodiaci mŕtvi - ako lepra zahnala ľudí do get. In Epidémie v dejinách : Ľudstvo v boji s neviditeľnými nepriateľmi. 1. vyd. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 238-247. ISBN 978-80-8159-836-4.(VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku). Type: AEDA
 • HYRJA, Jozef. Dženínsky syndróm - epidémia, ktorú nevyvolal ani vírus, ani baktéria. In Epidémie v dejinách : Ľudstvo v boji s neviditeľnými nepriateľmi. 1. vyd. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 270-277. ISBN 978-80-8159-836-4.(VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku). Type: AEDA
 • CHORVÁTOVÁ, Hana - HARVÁT, Matej. Ženské a detské hroby s honosným šperkom v dlhom 9. storočí v Čechách, na Morave a na Slovensku : (komparácia, identifikácia elít a pokus o novú historickú interpretáciu formovania veľkomoravského Nitrianska) [Women and Children Burials with Luxurious Jewelry in the Long 9th Century in Bohemia, Moravia]. In Musaica archaeologica, 2020, ročník 5, číslo 1, s. 51-82. ISSN 2453-8612. Type: ADFB
 • JAKOBYOVÁ, Barbora. Fearing for the Nation: Biopolitics in Central and Eastern Europe in the 20th Century. In H-Soz-u-Kult, 2020, 14.1., s. 1-6. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-8588>. Type: GHG
 • JANCURA, Vladimír - ŠOLTÉS, Peter. Keď sa súdy dostali pod vplyv podnikateľov. In Pravda, 2020, roč. 30, č. 68, s.42-43. ISSN 1335-4051. Type: GII
 • JANURA, Tomáš - HAVIAROVÁ, Michaela. Vidiecke šľachtické sídla v Spišskej stolici [Nobility Country Residences in the Spiš County]. Recenzenti: Tünde Lengyelová, Ivan Gojdič. [s. l.] : Spoločnosť Kolomana Sokola : Historický ústav SAV, 2019. 192 s. ISBN 978-80-89756-16-2(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Type: AAB

  Citácie:
  [4.1] TIHÁNYIOVÁ, M. Páni zo Štítnika. Putovanie kultúrnymi a hospodárskymi dejinami Horného Gemera. [Rožňava] : Georgius Bubek, 2019, s. 226. ISBN 978-80973549-0-9

 • JANURA, Tomáš. Rezidenčná sieť rodu Görgei v Spišskej stolici v 16. - 19. storočí [Residenznetzwerk des Adelsgeschlechts Görgei im Zipser Komitat im 16. – 19. Jahrhundert]. In Z minulosti Spiša : ročenka spišského dejepisného spolku v Levoči. 27. - Levoča : Spišský dejepisný spolok v Levoči, 2019, 79-110. ISBN 978-80-971553-6-0.(APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie). Type: ABD
 • JANURA, Tomáš - HAVIAROVÁ, Michaela - ZVEDELOVÁ, Kristína. Kúria v Kukovej vo svetle najnovšieho archívneho a architektonicko-historického výskumu [Mansion in Kuková in the light of latest archival and architectural-historical research]. In Dejiny : internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove, 2020, roč., č. 1, s. 21-34. ISSN 1337-0707. Dostupné na internete: <http://dejiny.unipo.sk/Blog%20Posts/dejiny-12020.html>. Type: ADFB
 • JANURA, Tomáš. Archontológia Liptovskej stolice v rokoch 1709-1786 [Archontology of the Liptov County in 1709-1786]. In Archívny almanach. - Bytča : Spolok PRO ARCHIVIS, 2019, s. 30-39. ISBN 978-80-972999-1-0.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Type: BEF
 • JANURA, Tomáš. Levice - mestská časť Malý Kiar. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18, č. 5, s. 51. ISSN 1335-8316. Type: GII
 • JANURA, Tomáš. Hontianske Moravce - miestna časť Kostolné Moravce. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2020, roč. 19, č. 1, s. 51. ISSN 1335-8316. Type: GII
 • JANURA, Tomáš. Santovka - miestna časť Malinovec. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18, č. 6, s. 51. ISSN 1335-8316. Type: GII
 • KAMENEC, Ivan. Po stopách tragédie. Druhé, rozšírené vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo Premedia, 2020. 295 s. ISBN 978-80-8159-188-4. Type: BAB
 • KAMENEC, Ivan. Slovensko a jeho vůdce. In Dějiny a současnost : kulturně historická revue, 2020, roč. 42, č. 4. ISSN 0418-5129. Recenzia na: Kněz prezidentem / Andrzej Krawcyk. - Praha : Academia, 2019. - ISBN 978-80-200-2963-8. Type: EDI
 • KAMENEC, Ivan. O bilbordoch : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2020, 21. január. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • KAMENEC, Ivan. Povolebné obavy : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2020, 17.3. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • KAMENEC, Ivan. Jubileum historika : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2020, 17.apríl. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • KAMENEC, Ivan. Oslobodenie : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2020, 19.máj. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • KAMENEC, Ivan. Opäť sú tu prelomové voľby? : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2020, 14.-16. 2. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • KAMENEC, Ivan. O (ne)zodpovednosti : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2020, 15.6. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • KAMENEC, Ivan. Nepoznaná stránka holokaustu na Slovensku : predslov Ivana Kamenca. In VADKERTY, Madeline - PÚČEK, Ján. Slovutný pán prezident : listy Jozefovi Tisovi. - Žilina : Vydavateľstvo Absynt, 2020, s. 13-16. ISBN 978-80-8203-163-1. Type: GII
 • KAMENEC, Ivan. Generačný faktor : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2020, 14. júl. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • KAMENEC, Ivan. Historické vedomie : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2020, 16. september. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • KAMENEC, Ivan. Lomnický manifest : denník Ivana Kamenca. In Denník N, 2020, 10. august. ISSN 1339-844X. Type: GII
 • KODAJOVÁ, Daniela. Učiteľky- prvé akademické povolanie žien [Female Teachers - Women´s First Academic Profession]. In Sláva šľachetným VI : učiteľ je okno do sveta a života. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2020, s. 198-220. ISBN 978-80-972016-78.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Type: AEDA
 • KODAJOVÁ, Daniela. Dunaj a iné rieky pri vymedzovaní národného územia [Danube and other rivers acting as borders of national territory]. In Voda v dejinných súvislostiach. Zodp. red. Lukáš Paluga, Katarína Répášová. - Bratislava, 2019, s. 25-35. ISBN 978-80-973527-0-7.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Type: AFB
 • KODAJOVÁ, Daniela. Ján Drahotín Makovický o úlohe a postavení učiteľa vo vzdelávacom procese "Najvýdatnejšiu pomoc vidím pre národ náš v dobre zriadených školách" [Ján Drahotín Makovický about the role and status of a teacher in the educational process. The greatest help for our nation is in well-established schools]. In Biografické štúdie. 42. Zostavil: Zdenko Ďuriška ; recenzenti: Dušan Škvarna, Karol Hollý. - Martin : Slovenská národná knižnica - Národný biografický ústav, 2019, s. 29-47. ISBN 978-80-8149-122-1. ISSN 0067-8724.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Type: AFB
 • Sláva šľachetným VI : učiteľ je okno do sveta a života [Glory to the big-hearted VI. A Good Teacher is a Window onto the World and Life]. Zostavovateľ: Daniela Kodajová ; recenzenti: Dana Hučková, Elena Mannová. Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2020. 400 s. ISBN 978-80-972016-78(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Type: FAI
 • KODAJOVÁ, Daniela - JURÁŠ, Ján. Úvod [Introduction]. In Sláva šľachetným VI : učiteľ je okno do sveta a života. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2020, s. 11-20. ISBN 978-80-972016-78.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Type: GII
 • KODAJOVÁ, Daniela - JURÁŠ, Ján. Záver. In Sláva šľachetným VI : učiteľ je okno do sveta a života. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2020, s. 347-352. ISBN 978-80-972016-78. Type: GII
 • KOHÚTOVÁ, Mária. Uplatnenie patronátneho práva v Pezinku a Svätom Jure v prvej polovici 17. storočia [The assertion of patronage law in Pezinok and Svätý Jur in the first half of the 17th Century]. In Otázky zemepánskeho hospodárenia a správy v novoveku. Editorka: Zuzana Lopatková ; recenzenti: Jozef Baďurík, Michal Bada. - Trnava : Katedra histórie Filozofická fakulta Trnavská univerzita, 2019, s. 135-144. ISBN 978-83-8111-158-4.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť). Type: AFB
 • KOHÚTOVÁ, Mária. Obranné opatrenia Bratislavskej stolice v druhej polovici 17. storočia. In Historia mea vita : zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša. Zostavovateľ: Imrich Purdek. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 50-58. ISBN 978-80-89523-63-4. Type: BEF
 • KOLLÁROVÁ, Ivona. Publicistika ako adaptívna stratégia uhorských (kontra)elít v čase zlomu [Journalism as an adaptive strategy of the Hungarian (Counter)elites during the political rupture]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 32-51. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Type: ABD
 • KOLLÁROVÁ, Ivona. Popularita Kantovskej filozofie na prelome 18. a 19. storočia [The popularity of Kant´s philosophy around 1800]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 2, s. 313-334. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Type: ADDB
 • KOVÁČ, Dušan. Elity v procese formovania moderného slovenského národa [Elites in the process of formation of the modern Slovak nation]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 412-426. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Type: ABD
 • KOVÁČ, Dušan. Päťkrát o priateľstve. In Kniha o priateľstve aneb přátelství. - Bratislava : Petrus Publishers, 2020, s. 153-155. ISBN 978-80-89913-52-7. Type: BDF
 • KOVÁČ, Dušan. "Uznávame národnostný princíp, ale ten nie je najvyšší" : hranice Slovenska v česko-slovenskom zahraničnom odboji a na mierovej konferencii v Paríži. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 6, s. 12-17. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012) : vedecký časopis o dejinách Slovenska a strednej Európy (od r. 2012) [Historical journal]. Hlavný redaktor Dušan Kováč. Bratislava : Slovak Academic Press, 1952-. Od roku 2015 vychádza HČ 5x do roka (č.5 v angl.). ISSN 0018-2575. Type: FAI
 • Epidémie v dejinách : Ľudstvo v boji s neviditeľnými nepriateľmi = Epidemics in history. Ed. Branislav Kovár, Oliver Zajac, Lucia Benediková. 1. vyd. Bratislava : Premedia, 2020. 293 s. Civilizácia. ISBN 978-80-8159-836-4(VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku). Type: FAI
 • KOWALSKÁ, Eva. Calisiovci a Bytčica: zabudnuté centrum vzdelanosti [Calisius Family and Bytčica: The Forgotten Center of Culture]. In Vedecká komunikácia 1500 - 1800 II. : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Editori: Eva Augustínova, Veronika Murgašová, Recenzenti: Klára Komorová, Boris Brendza. - Žilina : Žilinská univerzita, 2019, s. 60-79. ISBN 978-80-89832-17-0.(APVV-15-0554 : Intelektuálne dedičstvo a vedecká komunikácia 1500-1800 so slovenskými vzťahmi ako súčasť európskej histórie a identity). Type: AFB
 • KOWALSKÁ, Eva. Jozef II. - ochranca či nepriateľ cirkvi? In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 1, s. 24-30. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • KOWALSKÁ, Eva. Interkofesijné vzťahy na stránkach matriky Bratstva farárov 24 spišských miest (1606-1673). In Historia mea vita : zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša. Zostavovateľ: Imrich Purdek. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 232-237. ISBN 978-80-89523-63-4. Type: BEF
 • KRČMÁRIK, Radovan - KAMENEC, Ivan. Vina či nevina? Historici majú hovoriť len o zodpovednosti. In Pravda, 2020, 14. marec, s. 40-41. ISSN 1335-4051. Type: GII
 • KŠIŇAN, Michal. La mémoire slovaque de la naissance de la Tchécoslovaquie. In Mémoires et usages de 1918 dans´l Europe médiane. - Paris : Institut d´études Slaves, 2020, s. 213-224. ISBN 978-2-7204-0567-9. ISSN 0079-0001. Type: ABC
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Za bránami sirotincov : počiatky ústavnej starostlivosti o osirelé deti v Uhorsku [Behind the orphanages gates. The Care for Children in the first Hungarian orphanages (1750–1815)]. Recenzenti: Eva Kowalská, Zuzana Lopatková. Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019. 303 s. ISBN 978-80-224-1794-5(Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku). Type: AAB
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Štátna koncepcia ústavnej starostlivosti o osirelé deti v Uhorsku v 18. storočí [The state conception of institutional care for orphaned children in 18th century Hungary]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 1, s. 55-83. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0105/17 : Formy starostlivosti o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie). Type: ADDB
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Kostol a konvent trinitárov v Ilave [Trinitarian Church and Monastery in Ilava]. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2020, roč. 69, č. 2, s. 18-26. ISSN 1335-4353. Type: ADFB
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Posledné roky panovania Márie Terézie. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 1, s. 6-11. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid. Aby sa pomoc neminula cieľa : pokus Jozefa II. o reformu chudobinskej starostlivosti v Uhorsku. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 1, s.31-33. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana. Das Theaterleben in Pressburg um die Wende des 19. und 20. Jahrhunderts. Zwischen der Unterhaltung und der Bildung [The Municipal Theatre in Pressburg in the years 1886-1920. Between Entertainment and Education]. In Zycie artystyczne osrodkow prowincjonalnych : na ziemiach polskich i w Europie srodkowej w drugiej polowie XIX i poczatkach XX wieku. Przemiany, formy i funkcje. - Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 2020, s. 85-100. ISBN 978-83-62689-67-5.(Vega 2/0040/18 : Hudobné divadlo v Bratislave od druhej polovice 19 do prvej polovice 20. storočia). Type: ABC
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana. Beethoven´s oeuvre as an argument: Fidelio Staged by the Municipal Theatre at the End of the 19th Century and its Reception in the Context of the Beethoven Tradition in Pressburg. In Hudební věda : Musicology, 2020, roč. 57, č. 2, s. 130-152,244-245. (2019: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0018-7003.(Vega 2/0040/18 : Hudobné divadlo v Bratislave od druhej polovice 19 do prvej polovice 20. storočia). Type: ADEB
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana. GAUČÍK, Štefan. Mestské múzeum v Prešporku v kontexte doby (1868-1918). In memoriam József Könyöky. Bratislava: Historický ústav SAV: VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, 212 s. ISBN 978-80-224-170-75. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 2, s. 358-364. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Mestské múzeum v Prešporku v kontexte doby (1868-1918) / Štefan Gaučík. - Bratislava : Historický ústav SAV : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019. - ISBN 978-80-224-170-75. Type: EDI
 • LENGYELOVÁ, Tünde. Panstvo v rukách ženy : (na príklade dvoch šľachtičien zo 17. storočia) [County in the women´s hands (on the exemple of two noblewomen from the 17th century)]. In Otázky zemepánskeho hospodárenia a správy v novoveku. Editorka: Zuzana Lopatková ; recenzenti: Jozef Baďurík, Michal Bada. - Trnava : Katedra histórie Filozofická fakulta Trnavská univerzita, 2019, s. 87-103. ISBN 978-83-8111-158-4.(Vega 2/0101/17 : Spoločnosť raného novoveku - identity, konflikty, interakcie. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku). Type: AFB
 • LENGYELOVÁ, Tünde. Levočský majster kat. In Historia mea vita : zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša. Zostavovateľ: Imrich Purdek. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 225-231. ISBN 978-80-89523-63-4.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. VEGA 2/0028/19 : Teoretické a metodologické otázky skúmania dejín kriminality Slovenska). Type: BEF
 • LONDÁK, Miroslav. O česko-slovenských vzťahoch na prahu roka 1968 - na pozadí niektorých novoobjavených archívnych dokumentov [On Czech-Slovak relations on the threshold of 1968 against the background of some newly discovered archive documents]. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 1, s. 105-123. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Vega 2/0025/17 : Povojnové Slovensko - od ľudovej demokracie cez komunizmus k demokratickej SR). Type: ADDB
 • LONDÁK, Miroslav. Posledná fáza rozpadu československej federácie. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 1, s. 64-68. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • LONDÁK, Miroslav. "K svetlým zajtrajškom" : paradoxy plánovaného hospodárstva v Československu. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 2, s. 74-77. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • LONDÁK, Miroslav. Asymetrická utópia : ústava ČSSR z roku 1960. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 6, s. 66-69. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • LONDÁK, Miroslav. N89 Cesta k slobode. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2020, roč. 70 č. 1, s. 55-57. ISSN 1335-4353. Type: EDI
 • LONDÁK, Miroslav. Adam Hudek - Michal Kopeček - Jan Mervart, eds. Čecho/slovakismus. Praha: NLN: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2019, 478 s. In Pamäť národa, 2020, roč. 16, č.2, s. 106-111. ISSN 1336-6297. Recenzia na: Čecho/slovakismus / Adam Hudek, Michal Kopeček, Jan Mervart, eds. - Praha : NLN : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2019. Type: EDI
 • LYSÁ, Žofia - LYSÝ, Miroslav. K termínom civitas - castrum - grad - mesto do konca 13. storočia. In Historia mea vita : zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša. Zostavovateľ: Imrich Purdek. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 177-187. ISBN 978-80-89523-63-4.(VEGA 2/0129/18 : Panovnícka moc v stredoveku. Vývoj panovníckej moci od veľkomoravských kniežat po uhorských kráľov neskorého stredoveku). Type: BEF
 • MACHO, Peter. Nahliadnutie do života rodiny zvolenského župana. Udalosti z roku 1919 v zrkadle súkromnej korešpondencie Viery Markovičovej [The insight into the family life of the Head of Zvolen County. Events of 1919 in the private correspondence of his wife, Viera Markovičová]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 361-390. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Type: ABD
 • MACHO, Peter. Štátne perpetuum mobile slovenského vzdelávania a školstva - Ferdinand Písecký a učiteľský ústav v Modre [National Perpetuum Mobile of the Slovak Education System - Ferdinand Písecký and Teaching Institute in Modra]. In Sláva šľachetným VI : učiteľ je okno do sveta a života. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2020, s. 275-290. ISBN 978-80-972016-78.(APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte). Type: AEDA
 • MACHO, Peter. Ján Drahotín Makovický v siločiarach nacionalizmu a konfesionalizmu. In Biografické štúdie. 42. Zostavil: Zdenko Ďuriška ; recenzenti: Dušan Škvarna, Karol Hollý. - Martin : Slovenská národná knižnica - Národný biografický ústav, 2019, s. 19-28. ISBN 978-80-8149-122-1. ISSN 0067-8724. Type: AFB
 • MACHO, Peter. Milan Rastislav Štefánik na filmovom plátne : (film Jána Svitáka z roku 1935). In Muž slnka. Zostavila Mária Gallová. - Hurbanovo : Slovenská ústredná hvezdáreň, 2019, s. 66-74. ISBN 978-80-89998-08-1. Type: BEF
 • MÁJEKOVÁ, Jana-Magdaléna. Prešporskí pekári a ich špeciality [Pressburg bakers and their specialities]. Recenzenti: Roman Holec, Elena Mannová. Bratislava : Marenčin PT, 2020. 192 s. Bratislava-Pressburg. ISBN 978-80-569-0544-9(APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte). Type: AAB
 • MÁJEKOVÁ, Jana-Magdaléna. Medzinárodná vedecká konferencia Politická korupcia na území Slovenska a v strednej Európe v 19. a 20. storočí. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 1, s. 184-186. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Type: GII
 • MANNOVÁ, Elena. Spolky ako miesto formovania elít. Rozdielne podmienky v Rakúsku a v Uhorsku [Associations as an elite forming environment. Different conditions in Austria and Hungary]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 486-513. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Type: ABD
 • International bibliography of historical sciences : [ medzinárodná bibliografia - slovenská časť]. Vol. 84. 2015. Edited by Massimo Mastrogregori ; contributing editors Alžbeta Sedliaková ... [et al.]. Munchen : K.G. Saur, 2020. 425 s. ISBN 978-3-11-063241-5. ISSN 0074-2015. Type: FAI
 • MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Výchova a vzdelávanie židovských detí v pracovných táboroch [Education Upbringing of Jewish Children in Work Camps]. In Slovensko proti fašizmu na strane demokracie : životné jubileum Jozefa Bystrického. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 129-143. ISBN 978-80--89523-66-5. Type: AEDA
 • MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. The German Advisor before the Tribunal. In Policy of Anti-semitism and Holocaust : in post-war Retribution Trials in European States. - Banská Bystrica : Museum of the Slovak National Uprising, 2019, s. 149-158. ISBN 978-80-89514-57-1. Type: AEDA
 • MICHÁLEK, Slavomír. August 68. The Invasion of Czechoslovakia and the United Nations Reaction. In Arhivele Totalitarismului, 2019, anul 27, nr. 1-2, s. 156-169. ISSN 1221-6917.(VEGA 2/0140/18 : Fenomén politickej dôvery a nedôvery v prostredí studenej vojny). Type: ADEB
 • MICHÁLEK, Slavomír. Formovanie bipolárneho sveta na príklade simultánneho odchodu spojeneckých armmád z ČSR na konci roka 1945 [Shaping the Bipolar World on the Example of Simultaneous Departure of the Allied Armies from CSR at the End of 1945]. In Slovensko proti fašizmu na strane demokracie : životné jubileum Jozefa Bystrického. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 323-336. ISBN 978-80--89523-66-5.(VEGA 2/0087/20 : Vystúpenia zo svetových vojen). Type: AEDA
 • MICHÁLEK, Slavomír. Dva piliere evanjelickej Brezovej - Ján Lichner (zakladateľ prvej slovenskej meštianky) a Štefan Ciran (pán učiteľ, aj keď neučil) [Two Pillars of the Evangelical School in Brezova - Jan Lichner (Foundeer of the First Slovak Civil School) and Štefan Ciran (Teacher, Although He Did Not Teach)]. In Sláva šľachetným VI : učiteľ je okno do sveta a života. - Liptovský Mikuláš : Spolok Martina Rázusa, 2020, s. 232-247. ISBN 978-80-972016-78.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Type: AEDA
 • MICHÁLEK, Slavomír. A Winding Path to Independence: The History of Slovakia. In Slovo : A Publication of the National Czech & Slovak Museum &Library, 2020, vol. 21. n. 1, s.9-13.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Type: BDE
 • MICHÁLEK, Slavomír. Slovakia in (almost) the last 200 Years. In Slovo : A Publication of the National Czech & Slovak Museum &Library, 2020, vol. 21. n. 1, s.14-18.(APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte). Type: BDE
 • Forum historiae : časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy [Forum historiae journal and portal for history and related disciplines]. Šéfredaktor Miroslav Michela (do r. 2013), Ladislav Vörös (od r. 2013). Bratislava : Historický ústav SAV, 2007-. Názov prebraný z http://www.forumhistoriae.sk. Polročník. Dostupné na internete: <URL http://www.forumhistoriae.sk>. ISSN 1337-6861. Type: FAI
 • MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - SZALAY, Peter. (Un)Planned City = (Ne)plánované mesto. In Architektúra & urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu, 2020, roč. 54, č. 1-2, s. 2-6. (2019: 0.131 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0044-8680. Type: GII
 • NEŠŤÁKOVÁ, Denisa - DRÁBIK, Jakub. Ako sa na kulturblogu klame a zavádza. In HistoryWeb, 2020, 29.4. ISSN 1338-8789. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/ako-sa-na-kulturblogu-klame-a-zavadza>. Type: BDF
 • PAVČÍK, Filip - ZÁLEŠÁK, Tomáš - KAMENEC, Ivan. Ivan Kamenec Mnohé udalosti nemajú jasných víťazov ani porazených : rozhovor. In Príbehy 20. storočia, 2020, roč. 3, č. 2, s. 14-20. ISSN 2585-9048. Type: GII
 • PEŠEK, Jan. Zo zákulisia života slovenských komunistov : členstvo, organizácia a vedenie Komunistickej strany Slovenska v rokoch 1948-1968 [The behind the scenes life of the Slovak communists]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18, č. 6, s. 25-37. ISSN 1335-8316. Type: BDF
 • POSCH, Martin. Secret Intelligence Service a jej aktivity v Strednej Európe pred vypuknutím Druhej svetovej vojny. In Slovensko 1938 : Československo v zovretí mocností. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2019, s. 203-209. ISBN 978-80-89514-71-7. Type: AEDA
 • POSCH, Martin. Richard Evans: Lži o Hitlerovi. In Príbehy 20. storočia, 2020, roč. 3, č. 2, s. 82-85. ISSN 2585-9048. Type: BDF
 • POSCH, Martin. 75. výročie skončenia druhej svetovej vojny. In Vojenská OSVETA : spoločenskovedné semináre. 1. Redaktor: Iveta Čatlochová ; recenzenti: Jaroslav Mihálik, Jozef Matis. - Liptovský Mikuláš : Personálny úrad OS SR, 2020, s. 78-92. ISBN 978-80-89609-22-2. Type: BEF
 • POSCH, Martin. Čítanka odhaľuje ľudácky svet. In HistoryWeb, 2020, 3.4. ISSN 1338-8789. Recenzia na: Ľudácka čítanka / Anton Hruboň. - Bratislava : Premedia, 2019. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/citanka-odhaluje-ludacky-svet>. Type: EDI
 • POSCH, Martin. Povojnová cesta Československa : sa formovala počas jeho oslobodzovania. In SME, 2020, 22.5., s. 10-11. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • ROGUĽOVÁ, Jaroslava. Naštrbené vzťahy : manželstvo a partnerstvo v medzivojnovom období [Disturbed relations. Marriage and partnership in the inteer-war period]. In História : revue o dejinách spoločnosti, 2019, roč. 18 č. 6, s. 12-24. ISSN 1335-8316. Type: BDF
 • SABOL, Miroslav. Infraštruktúra [Infrastructure]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 188-242. ISBN 978-80-224-1779-2. Type: ABB
 • SABOL, Miroslav. Počiatky mototuristiky na Slovensku v prvej polovici 20. storočia [The Beginnings of Motor-tourism in Slovakia in the First Half of the 20th Century]. In Historická sociologie : časopis pro historické sociální vědy, 2020, roč. 12, č. 1, s. 131-145. (2019: 0.299 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1804-0616. Type: ADEB
 • SABOL, Miroslav - HALLON, Ľudovít. Ringhofferovi následovníci na Slovensku po roku 1948 (Tatra-Ringhoffer a Slovensko) [Ringhoffer´s Successors in Slovakia after 1948 (Tatra-Ringhoffer and Slovakia)]. In Fenomén Ringhoffer : rodina, podnikání, politika. - Praha : Národní technické muzeum, 2019, s. 172-177. ISBN 978-80-7037-303-3.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese. VEGA 2/0035/19 : Dejiny silikátov (sklo, maltoviny, magnezit) na Slovensku vo výrobe, výskume a odbornom školstve). Type: AECA
 • SABOL, Miroslav - HALLON, Ľudovít. Aktivity bánka národné slovenského kapitálu na východnom Slovensku po roku 1918 na príklade Tatra banky. In V súkolí času. Michal Bosák a jeho doba. - Košice : Gamajun, 2020, s. 157-176. ISBN 978-80-973219-4-9.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť). Type: AEDA
 • SABOL, Miroslav. Železničná doprava v Povstaní [Railroad transport during Uprising]. In Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942-1945. - Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019, s. 438-444. ISBN 978-80-224-1779-2. Type: AEDA
 • SEGEŠ, Dušan. Éterické elity. Československé redakcie rozhlasových staníc vysielajúcich zo slobodného sveta do komunistického Československa v 50. rokoch 20. storočia [Ethereal elites. Czechoslovak broadcasting from the free world to communist Czechoslovakia]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 163-188. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Type: ABD
 • História : revue o dejinách spoločnosti. Šéfredaktor Vladimír Segeš r. 2001-2005, r. 2006 Vlasta Jaksicsová, r. 2007-2008 Jarmila Roguľová, r. 2009-2011 Vladimír Segeš, r. 2012 M. Hanula, od r. 2013 Miroslav Fabricius. Bratislava : Miroslav Fabricius - AZET : Historický ústav SAV : Slovenská historická spoločnosť pri SAV. Vychádza 6x do roka od roku 2001. ISSN 1335-8316. Type: FAI
 • SCHVARC, Michal. "Slováci sú v stave zabezpečiť ochranu krajiny a hraníc". Okupácia západného Slovenska WEhrmachtom a konflikt s Maďarskom na východnom Slovensku v marci 1939 ["Slovaks are able to Ensure Protection of the Country and its Borders". Occupation of Western Slovakia by Werhmacht and Conflict with Hungary in Eastern Slovakia in March 1939]. In Slovensko proti fašizmu na strane demokracie : životné jubileum Jozefa Bystrického. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 75-92. ISBN 978-80--89523-66-5.(APVV - 16 - 0047 : Od denára k euru. Fenomén peňazí v dejinách Slovenska od stredoveku po súčasnosť). Type: AEDA
 • SIKORA, Stanislav. Zlaté šesťdesiate (roky) v socialistickom Československu : politický vývoj. In Zlaté 60. (roky) v Slovenskom národnom divadle. - Bratislava : Veda, 2019, s. 9-25. ISBN 978-80-224-1723-5.(VEGA 2/0143/16 : 100 rokov Slovenského národného divadla/One Hundred Years of the Slovak National Theatre). Type: AEDA
 • SIKORA, Stanislav. Priateľ "Vladikam" Segeš má sedemdesiat! In Historia mea vita : zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša. Zostavovateľ: Imrich Purdek. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 13-16. ISBN 978-80-89523-63-4. Type: BEF
 • SIKORA, Stanislav. Šimečka, Milan - Posch, Martin - Bohuš, Michal. Všetko malo byť inak. Slovensko po roku 1945. Bratislava: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, 2019, 218 s. ISBN 97-880-9729-62-30. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2020, roč. 68, č. 1, s. 169-174. (2019: 0.112 - SJR, Q3 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Všetko malo byť inak / Milan Šimečka, Martin Posch, Michal Bohuš. - Bratislava : Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, 2019. - ISBN 97-880-9729-62-30. Type: EDI
 • STENCLOVÁ, Eva - DRÁBIK, Jakub. Drábik: Symboly sú pre totalitné režimy dôležité. In Pravda, 2020, roč. 6.3., s. 5. ISSN 1335-4051. Type: GII
 • STRÝČKOVÁ, Katarína - DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Historička Dvořáková: Stredovek bol dobou temna iba pre ženy. In Denník N, 2020, 20. august. ISSN 1339-844X. Názov z hl. obrazovky. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/2011019/historicka-dvorakova-stredovek-bol-dobou-temna-iba-pre-zeny/?ref=list>. Type: GII
 • SZALAY, Peter. Moc expertov: kontinuity či ruptury pred a po roku 19889 = The Power of Experts Continuities or Ruptures before and after 1989. In Architektúra & urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry a urbanizmu, 2020, roč. 54, č. 1-2, s. 148-149. (2019: 0.131 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0044-8680. Recenzia na: Architekti dlouhe změny / Michal Kopeček (ed.). - Praha : Argo, 2019. - ISBN 978-80257-28-086.(APVV-16-0584 : Nezamýšľané mesto: Architektonické a urbanistické koncepcie 19. a 20. storočia v mestskej štruktúre Bratislavy). Type: EDI
 • SZALMA, Štefan. Mýty naše turecké [Our Turkish myths]. In Ako sa píšu dejiny? Metódy - prístupy - pramene : zborník príspevkov z 9.vedeckej konferencie mladých historikov, ktorý zorganizovala Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v dňoch 16.-17. októbra 2019. Editorka: Katarína Hromuľáková ; recenzenti: Mikuláš Jančura, Eva Kowalská, Drahoslav Magdoško. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, s. 23-37. ISBN 978-80-8152-848-4. Type: AFB
 • SZEGHYOVÁ, Blanka. K otázke nevestincov v období neskorého stredoveku a na prahu novoveku. In Historia mea vita : zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vladimíra Segeša. Zostavovateľ: Imrich Purdek. - Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 213-216. ISBN 978-80-89523-63-4.(APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku. VEGA 2/0028/19 : Teoretické a metodologické otázky skúmania dejín kriminality Slovenska). Type: BEF
 • ŠIMA, Karel - MICHELA, Miroslav. Why fanzines? Perspectives, topics and limits in research on Central Eastern Europe. In Forum historiae : časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, 2020, roč. 14, č. 1, s. 1-16. (2019: 0.101 - SJR, Q4 - SJR). (2020 - SCOPUS). ISSN 1337-6861. Názov z hl. obrazovky. Type: ADFB
 • ŠOLTÉS, Peter. Prvé slovenské elity? Slovenskí úradníci v prvých dvoch rokoch neoabsolutizmu [First Slovak elites? Slovak officials during the initial two years of neoabsolutism]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 282-333. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Type: ABB
 • VALENT, Jaroslav - DRÁBIK, Jakub. Mýtus o znovuzrodení i genocída - dve tváre fašizmu : rozhovor s historikom Jakubom Drábikom. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 2, s. 56-59. ISSN 1335-6550. Type: GII
 • VALENT, Jaroslav - POSCH, Martin. Japonci pustili Američanov na pláž. Potom začali páliť. In SME, 2020, 30.4., s.6-7. ISSN 1335-440X. Type: GII
 • VALENT, Jaroslav - HOLEC, Roman. Rozhovor s historikom Romanom Holecom. In Historická revue, 2020, roč. 31, č. 6, s. 44-49. ISSN 1335-6550. Type: GII
 • VAN DUIN, Pieter C. - POLÁČKOVÁ, Zuzana. The Big Bang of Communism: The Bolsheviks´ Destruction of the Russian Constituent assembly and the making of the first Communist Dictatorship (November 1917-January 1918). In Studia Politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie politické dejiny a medzinárodné vzťahy, 2019, roč. 12, no.2, s. 57-75. ISSN 1337-8163.(APVV - 15 - 0349 : Indivíduum a spoločnosť - ich vzájomná reflexia v historickom procese). Type: ADFB
 • VÖRÖS, Ladislav. Neželaná elita: Samo Czambel, aktivista na pomedzí dvoch národných ideológií [Unwanted elite. Samo Czambel, an activist on the borderline of two national ideologies]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 453-485. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí). Type: ABD
 • ZAJAC, Oliver. John Snow zachraňuje svet: cholera vo viktoriánskom Londýne. In Epidémie v dejinách : Ľudstvo v boji s neviditeľnými nepriateľmi. 1. vyd. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 192-201. ISBN 978-80-8159-836-4.(VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku). Type: AEDA
 • ZAJAC, Oliver. Napoleona v Rusku neporazil len generál zima, ale aj maršál týfus. In Epidémie v dejinách : Ľudstvo v boji s neviditeľnými nepriateľmi. 1. vyd. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 151-158. ISBN 978-80-8159-836-4.(VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku). Type: AEDA
 • ZAJAC, Oliver. Nepriateľ horší než akákoľvek armáda: Napoleon kontra mor. In Epidémie v dejinách : Ľudstvo v boji s neviditeľnými nepriateľmi. 1. vyd. - Bratislava : Premedia, 2020, s. 143-150. ISBN 978-80-8159-836-4.(VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). VEGA č. 1/0399/18 : Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát. APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku). Type: AEDA
 • ZAJAC, Oliver. Mapa ako nástroj diskurzu – sociálny konštruktivizmus, kritická kartografia a historický výskum máp [Map as an Instrument of a Discourse - Social Constructivism, Critical Cartography and a Historical Research of Maps]. In Ako sa píšu dejiny? Metódy - prístupy - pramene : zborník príspevkov z 9.vedeckej konferencie mladých historikov, ktorý zorganizovala Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v dňoch 16.-17. októbra 2019. Editorka: Katarína Hromuľáková ; recenzenti: Mikuláš Jančura, Eva Kowalská, Drahoslav Magdoško. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020, s. 49-58. ISBN 978-80-8152-848-4. Type: AFB
 • ZAJAC, Oliver. Osvietenský absolutizmus : falošná idea alebo vznešený cieľ ? In Historická revue, 2020, roč. 31, č.1, s. 20-23. ISSN 1335-6550. Type: BDF
 • ZAJAC, Oliver. Napoleona v Rusku neporazil len generál zima, ale aj maršal tyfus. In HistoryWeb, 2020, 18.5., [ 1-8 s.]. ISSN 1338-8789. Dostupné na internete: <https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/napoleona-v-rusku-neporazil-len-general-zima-ale-aj-marsal-tyfus?fbclid=IwAR1ZYlKh_51J1L5xXWxZVhN1Cm3r4nboZ2N-QuxztmG40G8gbSVtAtPdbbM>. Type: BDF
 • ZAJAC, Oliver. Históriu píšu víťazi. A kto píše učebnice dejepisu ? In Príbehy 20. storočia, 2020, roč. 3, č. 2, s. 38-42. ISSN 2585-9048. Type: BDF
 • ZAJAC, Oliver. Nielen ľudia majú svoje dejiny. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 2, s. 24. ISSN 1210-1982. Recenzia na: História oceánov / Juraj Činčura. - Bratislava : VEDA, 2019. Type: EDI
 • ZAJAC, Oliver. Habsburský kúsok v skladačke našich dejín. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 1, s. 12. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Bratislavskí Habsburgovci / Roman Holec. - Bratislava : Marenčin PT, 2019. Type: EDI
 • ZAJAC, Oliver. Osobnostné krízy šiestich národov. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 3, s. 24. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Ako národy riešia svoje krízy / Jared Diamond. - Bratislava : Premedia, 2019. Type: EDI
 • ZAJAC, Oliver. Otec, ktorý nespája. In Knižná revue, 2020, roč. 30, č.5, s. 18-19. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Hlinka. Otec národa ? / Roman Holec. - Bratislava : Marenčin PT, 2019. Type: EDI
 • ZAJAC, Oliver. Mali liptovskí kati veľa práce ? In Knižná revue, 2020, roč. 30, č. 6, s.16-17. ISSN 1210-1982. Type: GII
 • ZAVACKÁ, Marína. Víťazstvá nad vlastnou minulosťou. Kontinuity kariérnych dráh 40. a 50. rokov [Victories over own past. Career path continuities during the 1940s and the 1950s]. In Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí. Kontinuity a diskontinuity. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019, s. 119-136. ISBN 978-80-224-1778-5.(APVV-14-0644 : Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí. Vega 2/0142/16 : Zmeny, premeny a výmeny slovenských politických, kultúrnych a intelektuálnych elít v rokoch 1938-1958). Type: ABD
 • ZAVACKÁ, Marína. Písané na hrane alebo: dejiny z dvoch perspektív. In Príbehy 20. storočia, 2020, s. 12-13, roč. 3, č. 2. ISSN 2585-9048. Type: BDF
 • ZMÁTLO, Peter - HOLEC, Roman. "Naše dejiny sú úžasné, v mnohom ešte nepoznané" : rozhovor s historikom Romanom Holecom pri príležitosti jeho životného jubilea. In Kultúrne dejiny, 2019, roč. 10 č. 2, s. 281-289. (2018: 0.191 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1338-2009. Type: GII
 • ZUPKA, Dušan. Mních, ktorý vládol Európe : rozporuplný život Bernarda z Clairvaux (1090-1153). In História : revue o dejinách spoločnosti, 2020, roč. 19, č. 1, s. 4-11. ISSN 1335-8316. Type: BDF

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus