SAS-ERC Visiting Fellowship Grants

Európska výskumná rada (ERC) spustila v roku 2016 iniciatívu pod názvom „Fellowships to Visit ERC Grantee“. Jej cieľom je podpora účasti a zvýšenie úspešnosti výskumníkov z tých krajín EÚ, ktoré majú výrazne nižšie zastúpenie vo výzvach ERC. ERC odporučil národným a/alebo regionálnym orgánom a organizáciám vytvoriť programy, ktoré podporia pobyty potenciálnych uchádzačov o granty ERC u riešiteľov ERC projektov a ich tímov. Takéto programy umožnia vybraným kandidátom posilniť ich výskumný profil a skvalitnia prípravu ich vlastného budúceho v medzinárodne kompetitívnom prostredí ešte pred podaním žiadosti o ERC grant.

Cieľom programu „SAS-ERC Visiting Fellowship Grants”, ktorý je súčasťou iniciatívy ERC, je podporiť a posilniť účasť vedcov z organizácií SAV vo výzvach ERC, poskytnúť im možnosť získať v spolupráci s riešiteľmi ERC projektov a ich tímami skúsenosti a zručnosti potrebné pre kvalitnú prípravu a riadenie projektov. Program by mal priniesť vyšší počet žiadostí o ERC granty z SAV, ich vyššiu kvalitu a následne aj vyššiu úspešnosť.

Trvanie grantu a výška podpory
Grant sa udeľuje na obdobie 1 – 3 mesiacov vo výške max. 12 000 eur (do 4 000 eur na mesiac). Je určený na pokrytie cestovných nákladov vrátane nákladov na miestnu dopravu, nákladov na ubytovanie, stravné a vreckové.

Podmienky na udelenie grantu
„SAS-ERC Visiting Fellowship Grants“ je otvorený pre vedcov zo všetkých disciplín. Uchádzač musí splniť tieto podmienky:
  • musí byť zamestnancom organizácie SAV,
  • musí preukázať kvalitu výskumu a výstupov na úrovni zodpovedajúcej podmienkam ERC,
  • musí predložiť plán pobytu vrátane náčrtu budúceho návrhu ERC projektu,
  • musí predložiť pozývací list od riešiteľa ERC projektu,
  • v prípade udelenia grantu sa uchádzač zaväzuje podať žiadosť o ERC projekt do niektorej z výziev ERC najneskôr do dvoch rokov od ukončenia pobytu, pričom projekt sa bude riešiť v organizácii SAV,
  • ak uchádzač nesplní podmienku podať žiadosť o ERC projekt do dvoch rokov od ukončenia pobytu, je povinný vrátiť finančnú podporu v plnej výške.

Hodnotenie a výber uchádzačov
Proces hodnotenia je otvorený a transparentný. Každý návrh budú hodnotiť dvaja nezávislí externí medzinárodne uznávaní hodnotitelia. Hlavným kritériom hodnotenia je excelentnosť výskumu a potenciál uchádzača získať ERC grant.

Výber uchádzačov na základe hodnotenia vykoná Komisia SAV pre hodnotenie medzinárodných projektov alebo komisia vytvorená ad hoc na základe rozhodnutia predsedníctva SAV. Konečné rozhodnutie o udelení grantov prijme Predsedníctvo SAV.

Výzva na predkladanie návrhov na obdobie 2019 – 2020
Slovenská akadémia vied vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov v rámci programu „SAS-ERC Visiting Fellowship Grants“ na obdobie 2019 – 2020. Výzva je otvorená pre vedcov zo všetkých disciplín. Hlavným kritériom je excelentnosť výskumu a potenciál uchádzača získať ERC grant.

Podávanie návrhov
Návrhy na udelenie grantu sa podávajú na priloženom tlačive v anglickom jazyku elektronicky na adresu , vytlačené a podpísané na Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV (PhDr. Ľudmila Dolná, PhD.). Uzávierka na podávanie návrhov je 30. 9. 2019. Štruktúra pozývacieho listu je v súboroch na stiahnutie. Zoznam riešiteľov ERC projektov, ktorí sú ochotní prijať uchádzača na pobyt na svoje pracovisko, je k dispozícii na vyžiadanie.

Kontaktná osoba a ďalšie informácie
PhDr. Ľudmila Dolná, PhD.
Odbor medzinárodnej spolupráce
Úrad SAV
Štefánikova 19
814 38 Bratislava
Tel.: +421 2 57510 139
E-mail: