Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Historický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Vojenské školstvo v Slovenskej republike 1939 – 1945
Program DŠ
slovenské dejiny
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Martina Fiamová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce je spracovanie problematiky vývoja vojenského školstva v Slovenskej republike v období rokov 1939 – 1945 ako uceleného systému výchovy a vzdelávania personálu slovenskej armády. Spracovanie témy dizertačnej práce si nevyhnutne vyžaduje štúdium dobových archiválií tvoriacich fondy a zbierky špecializovaných archívov v Slovenskej republike a Českej republike. Základným predpokladom pre úspešné spracovanie predmetnej témy je hlbší záujem o vojenské dejiny Slovenska, s osobitným dôrazom na poznanie histórie slovenskej armády (1939 – 1945) v širších historických súvislostiach.