Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Krajinnoekologické aspekty hodnotenie kvality životného prostredia v kontexte zdravotného stavu jej obyvateľov
Program DŠ
Environmentalistika
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Milena Moyzeová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce je stanoviť a zhodnotiť indikátory prostredia, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav obyvateľov. Kvalita životného prostredia je veľmi dôležitý faktor, ktorý ovplyvňuje zdravotný stav populácie a samotnú existenciu živých organizmov. Práca bude členená na teoretickú a aplikačnú časť. Teoretická časť bude zameraná na tvorbu nových krajinnoekologických prístupov hodnotenia, na výber relevantných ukazovateľov, na tvorbu vlastnej metodiky hodnotenia, založenej na evaluvácii ľudských aktivít a ich vplyvu na krajinu jej zložky a prvky, a na hľadanie paralel medzi kvalitou životného prostredia a zdravotným stavom obyvateľov. V aplikačnej časti budú teoretické skúsenosti testované na modelových sídlach SR. Súčasťou práce bude realizácia sociologického prieskumu. Cieľom sociologického prieskumu bude získať subjektívny pohľad oslovenej vzorky respondentov na zhodnotenie vplyvu kvality životného prostredia na zdravotný stav obyvateľov. Téma si vyžaduje prácu so štatistickými databázami, štatistickými metódami, GIS a dobré komunikačné schopnosti. Cieľom práce je priniesť nové poznatky krajinnoekologického hodnotenia životného prostredia a prepojenia kvality životného prostredia so zdravotným stavom obyvateľov. Výsledky kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu bude možné využiť v plánovacích a rozvojových dokumentoch na všetkých hierarchických úrovniach.