Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Štúdium interakcií bio-kompatibilných povrchov s proteínmi pomocou molekulových simulácii.
Program DŠ
Fyzikálna chémia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Stanislav Kozmon, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Navrhovaná téma bude zameraná na štúdium neväzbových interakcii biokompatibilných polymérnych matríc s proteínmi prítomnými na bunkovej stene, ktoré sprostredkovávajú interakciu s extracelulárnym prostredím. Štúdium sa bude sústreďovať na interakcie s adhezínmi, integrínmi alebo selektínmi. Práca bude zameraná na štúdium interakcií vybraných proteínov s povrchom polymérnej matrice a prípadným návrhom modifikácii študovaného povrchu na zmenenie jeho interakcii s proteínmi. V rámci témy bude použitých niekoľko prístupov z oblasti výpočtovej chémie. Hlavný dôraz bude kladený na molekulovo dynamické simulácie, homológne modelovanie, dokovanie a hybridné QM/MM výpočty.