Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav hydrológie SAV

Názov témy
Vplyv zelenej infraštruktúry na odtokový režim urbanizovaného povodia.
Program DŠ
Krajinné inžinierstvo, odbor poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Meno školiteľa/-ky
doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
Stručná anotácia
Úlohou práce bude rozšírenie poznatkov o možnostiach decentrálnej retencie a detencie zrážkového odtoku v urbanizovaných povodiach, ako aj rozšírenie súčasných poznatkov o hospodárení s dažďovými vodami v urbanizovanom území: výskum vlastností zelenej infraštruktúry (striech) na odtokový režim urbanizovaného povodia, ako aj možné využitie zelených striech ako doplnkového zdroja úžitkovej vody v urbanizovanom území. Ďalším cieľom môže byť prieskum možností využitia niektorých materiálov na konštrukcie zelených striech a ich vplyv na hydrologické vlastnosti zelených striech, ako aj na zlepšenie kvality odtoku z nich.
Jednou z perspektívnych technológií pre redukciu a retenciu odtoku v urbanizovaných územiach je zelená infraštruktúra (napr. zelené strechy), ktorá vďaka svojej hydrologickej funkcii v urbanizovanom území má veľkú schopnosť retencie (redukcie) a detencie zrážkového odtoku. Táto schopnosť môže byť jeden z rozhodujúcich faktorov trvalo udržateľného rozvoja miest, najmä v súvislosti s predpokladanou zmenou klímy. Problematickým bodom však zostáva možný rozsah aplikácie zelenej infraštruktúry v typických podmienkach slovenských miest a reálne dopady aplikácie tejto technológie na odtokový režim urbanizovaného povodia, prípadne ďalšie environmentálne dopady (napr. zníženie počtu a objemu odľahčených vôd, zníženie efektu tzv. „heat island“ a pod.).