Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav hydrológie SAV, v. v. i.

Názov témy
Analýza vplyvu mikroplastovej záťaže na vlastnosti pôdy a rast rastlín
Program DŠ
Krajinné inžinierstvo, odbor poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Meno školiteľa/-ky
Ing. Peter Šurda, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
Stručná anotácia
Kontaminácia pôdy mikroplastami je v súčasnosti aktuálny problém, ktorému sa venujú výskumníci celosvetovo. Mikroplasty (plasty <5 mm, vrátane nanoplastov, ktoré sú <0,1 μm) predstavujú nový súbor problémov z dvoch hlavných dôvodov: i) sú dostatočne malé na to, aby ich absorbovala biota, a tak sa môžu hromadiť v potravinovom reťazci; a (ii) môžu sorbovať znečisťujúce látky na svojich povrchoch. Vedecká hypotéza dizertácie: mikroplasty vplývajú na fyzikálne a biologické vlastnosti pôdy, a tým aj na rast plodín a veľkosť ich vplyvu závisí od typov plastov a úrovní mikroplastovej záťaže.
Cieľom dizertačnej práce bude analýza vplyvu mikroplastovej záťaže na vlastnosti pôdy a na rast plodín.
Existuje veľa štúdií, ktoré sa venujú plastom v povrchových vodách, menšia pozornosť je venovaná mikroplastom v pôde a pôdnom roztoku a ich efektu na rast rastlín. Riešenie dizertácie spočíva v laboratórnych meraniach vplyvu rôznych typov a úrovní mikroplastovej záťaže na fyzikálne a biologické vlastnosti pôdy, ako aj na rast plodín v tejto pôde, vedeckej analýze a zhodnotení výsledkov získaných z laboratórnych meraní.