Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Názov témy
Potkaní model pre sledovanie dôsledkov COVID-19: Interakcia RAAS a NO dráhy
Program DŠ
fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Napriek tomu, že doteraz neexistuje relevantný potkaní model pre sledovanie dôsledkov závažnej formy COVID-19, existuje pomerne dobrá báza modelov, vrátane spontánne hypertenzívnych a obéznych, u ktorých vhodná intervencia môže vyvolať poškodenie pľúc podobné ARDS. Cieľom dizertačnej témy je vyvolať pľúcny vaskulárny syndróm podávaním monokrotalínu hypertenzívnym a obéznym potkanom a sledovať dôsledky kardiovaskulárneho poškodenia na úrovni renín-angiotenzín-aldosterónového systému a NO dráhy, predovšetkým expresiu relevantných RAAS receptorov a NO syntáz najmä v srdci a cievach potkanov. U navrhnutých modelov sa zároveň stanovia zápalové markery, oxidačný stav a poškodenie pľúc.