Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.

Názov témy
Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov gestačnej hypoxie u potomstva potkanov
Program DŠ
fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Mojmír Mach, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Hypoxia počas tehotenstva, pôrodu alebo skorého štádia života je hlavným faktorom neurologickej morbidity a mortality v neonatálnom období. V ostatnom desaťročí sa zistilo, že re-programovanie príslušného orgánového systému v kritických fázach vývinu zohráva dôležitú úlohu pri vzniku civilizačných ochorení. Podvýživa a nedostatočné zásobovanie kyslíkom počas embryofetálneho vývinu môžu viesť k neadekvátnej apoptóze/nekróze a zmenám vývinu orgánov zodpovedných za reguláciu krvného tlaku, glukózy a nesprávneho vývinu mozgových zapojení. Hoci chápanie patofyziológie súvisiacej s perinatálnou hypoxiou sa postupne zvyšuje, sú k dispozícii obmedzené terapeutické možnosti na prevenciu alebo dokonca zmiernenie devastujúceho procesu, ktorý sa objavuje po inzulte. Využitie antioxidantov zacielených na mitochondrie (MTA) sú jedným z najdôležitejších terapeutických prístupov súčasnosti na zabezpečenie neuroprotekcie pri mozgove ischémii.