Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Archeologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Charakteristika štiepaných kamenných industrií v severovýchodnej časti Karpatskej kotliny po poslednom glaciálnom maxime s dôrazom na lokalitu Kašov I
Program DŠ
interná/externá
Meno školiteľa/-ky
doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce má byť analýza súborov štiepaných kamenných industrií z neskorej fázy mladého paleolitu (finálna fáza mladého gravettienu, epigravettien, epiaurignacien, magdalénien) z výskumov realizovaných najmä na východnom Slovensku (Kašov, Cejkov, Hrčeľ, Veľaty, Kysta a i.), v severovýchodnom Maďarsku a na Zakarpatskej Ukrajine. Kľúčovou je lokalita Kašov I. S využitím dostupných informácií zo zachovanej dokumentácie z výskumov PhDr. L. Bánesza, DrSc. a ním publikovaných textov je potrebné vypracovať typologicko-technologickú analýzu industrií, verifikovať ich chronologicko-stratigrafickú pozíciu, doplniť doterajšie znalosti o sídliskových, loveckých a ekonomických stratégiách paleolitických lovcov na pozadí klimatických zmien. Výsledkom kritického porovnania analyzovaných industrií z uvedenej oblasti bude vytvorenie modelu osídlenia jednotlivými kultúrnymi skupinami, ich vzájomným ovplyvňovaním a kontaktmi v období po poslednom glaciálnom maxime.