Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Archeologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Germánske žiarové pohrebisko v Očkove v kontexte vývoja západného Slovenska v mladšej dobe rímskej
Program DŠ
interná/externá
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Ján Rajtár, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stručná anotácia
Komplexná analýza žiarového pohrebiska v Očkove (cca 245 hrobov) z hľadiska pohrebného rítu, zloženia a datovania hrobových celkov i chronológie pochovávania. Zhodnotenie pozície pohrebiska v kontexte vývoja západného Slovenska a susedných oblastí v mladšej dobe rímskej.
Pramenná báza:
Výskumná dokumentácia, nálezy v depozitároch Archeologického ústavu SAV v Nitre a Archeologického múzea SNM v Bratislave, čiastkové publikácie, antropologická analýza časti hrobov (cca 44 hrobov).