Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Historický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Vybraný aspekt dejín kriminality raného novoveku
Program DŠ
slovenské dejiny
Meno školiteľa/-ky
Blanka Szeghyová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Medzi odporúčané aspekty kriminality patria stratégie a kompetencie vybraných súdnych orgánov pri udržiavaní poriadku na svojom území (župa, mesto, panstvo, cirkevná komunita) v užšie vymedzenom období; kriminalizácia/dekriminalizácia vybraných deliktov v dlhšom časovom úseku (napr. prostitúcia, smilstvo), cirkevné riešenie sexuálnych deliktov a manželských konfliktov, alebo trestanie náboženských/mravnostných deliktov v prvých rokoch po prijatí zákonníka Jozefa II. – právna implementácia v praxi. Výskum by mal byť postavený na analýze archívnych prameňov a štúdiu domácej i zahraničnej literatúry k danej téme. Tematické i časové ohraničenie témy bude vychádzať zo stavu zachovania relevantných archívnych materiálov, ich obsahu a množstva. Podmienkou je aj dobrá znalosť jazyka/-ov týchto archívnych prameňov (obyčajne latinčina, nemčina alebo maďarčina). Kvôli oboznámeniu sa so zahraničnou historiografiou je nutná aj pokročilá znalosť minimálne jedného svetového jazyka.