Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Historický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Spoločenské pomery na panstve Devín s osobitným zreteľom na zemepanské mestečko Rača v ranom novoveku (1526-1720)
Program DŠ
slovenské dejiny
Meno školiteľa/-ky
Diana Duchoňová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Témou dizertačnej práce bude spracovanie sociálnej a spoločenskej problematiky vývoja zemepanského mestečka Rača a úradníctva na panstve Devín, ktorého bolo súčasťou. Zámerom má byť pochopenie miestnych správnych elít v mestečku v období 16. až 18. storočia a otázka nobility, ktorá tu sídlila v kontexte správy panstva a jej vplyvu na sociálne a hospodárske pomery. Pramenný materiál pre prácu pozostáva z archívnych prameňov (súpisy, urbáre, úradné knihy, listiny, účtovné knihy panstva, korešpondencia úradníkov, inštrukcie, ale aj matriky a vizitácie), pamiatkových a archeologických výskumov a literatúry. Cieľom práce je zosumarizovať vývoj správnej elity v zemepanskom mestečku a v uvedenom období s osobitným zreteľom na hospodárske a sociálne dejiny (panstvo, vinohradníctvo, urbanizmus) s prihliadnutím na archontologicko-genealogickú analýzu. Podmienka: znalosť slovenského jazyka, maďarčiny, nemčiny, anglického jazyka.