Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Názov témy
Postjuhoslovanská próza v ére transkulturality
Program DŠ
Literárna veda
Meno školiteľa/-ky
prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Školiteľ špecialista: doc. PhDr. Zvonko Taneski, PhD.
Dizertačná práca by mala upriamiť pozornosť na reflexiu a formovanie tzv. postnárodných identít v literatúrach bývalej Juhoslávie a tiež na postoje tzv. postjuhoslovanskej prózy k transkultúrnemu obratu v podmienkach zrýchlenej globalizácie. Je možné zostaviť postjuhoslovanský literárny kánon či artikulovať spoločný kultúrny pôdorys tohto areálu, ale príbeh týchto literatúr má v ostatných tridsiatich rokoch okrem spoločných čŕt aj celkom špecifické obsahy, ktoré sa nepochybne musia myslieť nielen v priestoroch konkrétnych národných kultúr, ale najmä v transkultúrnych kontextoch. Z metodologických hľadísk treba dbať takisto na skutočnosť, že viacdomovosť niektorých spisovateľov (M. Kovač, D. Kiš, D. Albahari, D. Ugrešićová, S. Drakulićová, B. Čosić, B. Pekić a i.) sa môže objavovať aj v súvislosti s tzv. migrujúcimi autormi, žijúcimi a fungujúcimi v priebehu určitých období v rozličných kultúrnych prostrediach.
Bližšie info o doktorandskom štúdiu na ÚSvL SAV: http://usvl.sav.sk/wp/?page_id=235