Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Názov témy
Vyhodnotenie účinku kremíka na zvýšenie odolnosti rastlín láskavca (Amaranthuus spp.) voči abiotickému stresu
Program DŠ
fyziológia rastlín
Meno školiteľa/-ky
Ing. Andrea Hricová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Abiotický stres spôsobuje v rastlinnom pletive vážne biochemické, fyziologické a morfologické zmeny a abnormality. Tieto môžu ovplyvniť konečnú produktivitu plodín, spôsobenú zmenami v akumulácii a remobilizácii zásobných látok v semenách počas klíčenia a tým aj samotné klíčenie, rast rastlín a ich fotosyntézu. Rastliny reagujú na zmeny environmentálnych podmienok aj zmenami expresie širokej škály génov, čo sa v konečnom dôsledku prejaví zmenami v transkriptóme, proteóme i metabolóme. Pre normálny rast a vývin rastlín, a zvýšenie ich odolnosti v podmienkach stresu, sa ako prospešné ukázalo cielené pridávanie niektorých zlúčenín ako je napr. kremík (Si).
Cieľom práce bude sledovať schopnosť rastlín tolerovať stres vyvolaný zasolením a zároveň prítomnosťou ťažkého kovu (kadmia) v prítomnosti kremíka. V súčasnosti je totiž dôležité sledovať odpoveď rastlín na niekoľko súbežne aplikovaných stresových faktorov a porozumieť prekrývaniu reakcií na rôzne typy stresu a tým všeobecnému mechanizmu tolerancie naň.
Objektom skúmania bude láskavec (Amaranthus spp.), ktorý si v poslednej dobe získava popularitu najmä pre svoje výnimočné výživové vlastnosti, ale charakterom rastu a vývinu je tento druh vhodný aj k využitiu na remediáciu pôd kontaminovaných ťažkými kovmi.
Budeme analyzovať (a) rastové a morfologické parametre, ako ľahko merateľné parametre monitorovania vplyvu stresu, najmä zmeny koreňovej zóny, (b) zmeny ekofyziologických charakteristík a biochemického statusu, ktoré sú stresom bezprostredne indukované, (c) profil ionómu, s cieľom lepšie pochopiť fyziologické zmeny v rastlinách, ako reakciu na stres. Zameriame sa aj na expresný profil vybraných génov, ktorých aktivita bola v láskavci popísaná v súvislosti s iným typom abiotického stresu.