Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Názov témy
Vývin listov u mäsožravých rosičiek: Proteomika pre objav nových hydrolytických enzýmov
Program DŠ
fyziológia rastlín
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Maksym Danchenko, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Mäsožravé rastliny majú schopnosť zachytiť a stráviť rôzne druhy hmyzu pomocou hydrolytických enzýmov. Následne absorbujú získané živiny, ktoré podporujú ich rast v ekotopoch s nedostatkom živín. Na molekulárnej a proteínovej úrovni bolo uskutočnených len niekoľko komplexných výskumov zameraných na ontogenézu mäsožravých rastlín v kontexte produkovaných hydrolytických enzýmov. Jednou z najvýznamnejších skupín mäsožravých rastlinných druhov sú rosičky, ktoré majú upravené listy — priľnavé pasce — so žľaznatými tentakulami s lepkavými výlučkami. Tráviaca tekutina mäsožravých rastlín pôsobí ako zásobáreň rôznych hydrolytických enzýmov, ktorých tvorba súvisí s vývinovým štádiom rastliny. Prístupy systémovej biológie, najmä proteomika, sú výkonnými nástrojmi na objavovanie molekulárnych mechanizmov vývinu orgánov a nových enzýmov využiteľných v biotechnológiách. V rámci doktorandského štúdia je identifikovať a kvantifikovať abundanciu proteínov (so zameraním na hydrolytické enzýmy) v listoch s tentakulami (obsahujúce tráviacu tekutinu) u rosičiek počas ontogenézy. Proteíny budú preskúmané kvapalinovou chromatografiou spojenou s hmotnostnou spektrometriou. Štruktúrne a funkčné charakteristiky študovaných enzýmov budú vyhodnotené pomocou vhodných bioinformatických softvérov. Ďalej bude vybraných niekoľko sľubných enzýmov s potenciálnym využitím v biotechnológiách a ich gény budú zavedené do vhodného expresného systému na produkciu rekombinantných proteínov. Tento projekt prinese poznatky o dynamických proteínových profiloch počas vývinu listov rosičky, ktoré neboli nikdy komplexne preskúmané. Ponúkame relaxačné a podporujuce prostredie, ale vyžadujeme nadšenie a odhodlanie uchádzača.