Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Názov témy
Molekulárne a bunkové mechanizmy diferenciácie adventívnych koreňov
Program DŠ
fyziológia rastlín
Meno školiteľa/-ky
doc. RNDr. Ján Jásik, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Nevyhnutnou podmienkou množenia rastlín pomocou stonkových odrezkov je tvorba kvalitného systému adventívných koreňov. Adventívne korene sa spravidla vyvíjajú de novo z už špecializovaných buniek. Tieto sa musia preprogramovať, čo je sprevádzané ich význačnými zmenami na molekulárno biologickej, fyziologickej a morfologickej úrovni Tieto procesy sú zaujímavé aj zo všeobecne biologického hľadiska. Úmyslom PhD. témy je prispieť pomocou súčasných molekulárno a bunkovo biologických postupov k poznaniu faktorov od ktorých závisí optimálna tvorba koreňov. Využije sa metóda tenkých internódiových diskov viniča a arábkovky. Optimalizujú sa podmienky pre tvorbu koreňov z týchto explantátov v podmienkach in vitro. Po indukcii budú pomocou histologických a bunkovo biologických postupov v kombinácii s konfokálnou a elektrónovou mikroskopiou študované zmeny sprevádzajúce aktivizáciu a rediferenciáciu kompetentných buniek v explantáte. Pre poznanie kľúčových génov participujúcich v preprogramovaní buniek sa využije RNA sekvenovanie. Po získaní kvantitatívnych údajov expresného profilu pomocou bioinformatickych metód bude expresia niektorých vybraných, odlišne exprimovaných génov overená pomocou qRT-PCR. Preveria sa rozdiely v profiloch medzi drevinami a bylinami. Poznatky majú potenciál využitia v poľnohospodárskej šľachtiteľskej praxi pre optimalizáciu zakoreňovania hospodársky významných druhov. Z teoretického pohľadu sa prispeje k poznaniu princípov rediferenciácie buniek.