Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Názov témy
Akustická diverzita ako prediktor variability diverzity flóry a vegetácie a kvality ekosystémových služieb: porovnanie oblastí s intenzívnymi a regeneratívnymi manežmentovými prístupmi
Program DŠ
botanika
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Mária Šibíková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Človekom využívaná krajina prešla za posledné desaťročia viacerými zmenami vrátane ústupu tradičného obhospodarovania alebo prechodu na intenzifikáciu poľnohospodárstva a lesníctva. Tradičné hospodárenie podporovalo bohatú mozaiku rôznych biotopov, od riedkych lesov, cez druhovo bohaté lúky až po obnažené piesčiny a skalné stepi (Konvička et al. 2005). Mimoriadny dopad na biodiverzitu a podobu vegetácie má aj využívanie pesticídov, masívne dávky hnojív a intenzívne lesné hospodárstvo s využitím výsadby monokultúr K zániku tradičných druhovo bohatých kvetnatých lúk výrazne prispieva aj celoročné ustajnenie dobytka (Konvička et al. 2005, Mládek et al. 2006). Poľnohospodárstvo je v súčasnosti vďaka využívaniu konvenčných poľnohospodárskych postupov čistým producentom emisií skleníkových plynov, ktoré vyčerpávajú zásoby uhlíka z pôdy. Od počiatkov hospodárenia stratila väčšina poľnohospodárskych pôd od 30 % do 75 % svojho pôvodného pôdneho organického uhlíka (Lal et al. 2007).

Akustická diverzita predstavuje nový, rýchlo sa vyvíjajúci nástroj na zaznamenanie diverzity fauny na základe ich akustických prejavov (Pijanowski et al. 2011). Súvislosť medzi variabilitou vegetácie a akustickou diverzitou je v súčasnosti v centre pozornosti ekológov(Bradfer-Lawrence et al. 2019) a jej pochopenie má potenciál priniesť nové efektívne metódy monitoringu celkovej biodiverzity biotopov a ich ekosystémových služieb.


Hypotézy:
• Druhová diverzita a priestorová variabilita vegetácie bude mať priamy vplyv na akustickú diverzitu
• Zmena poľnohospodárskych a lesohospodárskych postupov na regeneratívne prispieva k zvýšeniu diverzity vegetácie, ktorá sa prejaví v zvýšení akustickej diverzity a zlepšení ekosystémových služieb v podobe zvýšenej zásoby organického uhlíka v pôde.