Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.

Názov témy
Fylogenéza húb čeľade Clavariaceae
Program DŠ
botanika
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Slavomír Adamčík, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Huby čeľade Clavariaceae (Agaricomycotina, Basidiomycota) tvoria kyjakovité, koralovité a klobúkaté plodnice. Ich spôsob výživy nie je známy ale pravdepodobne tvoria neidentifikovanú symbiózu s cievnatými rastlinami, podľa ich spôsobu výskytu patria do skupiny je označovanej CHEGD huby. Sú jednou z dominantných skupín pôdnych húb v travinných spoločenstvách Európy. Medzi najväčšie rody patria Clavaria, Clavulinopsis a Ramariopsis. Súčasné fylogenetické štúdie rozlíšili tri dobre podporené línie klobúkatých plodníc na úrovni rodu, ktoré sú umiestnené vnútri rodu Clavaria. Rod Clavaria s početnými druhmi a veľmi odlišnou anatómiou plodníc je polyfyletický. Ohraničenie rodov Clavulinopsis a Ramariopsis je stále založené na morfologických znakoch a hranica medzi rodmi nie je jasne definovaná. Táto štúdia má za cieľ využiť fylogenetickú štúdiu založenú na sekvenciách DNA na definovanie príbuznosti v rámci čeľade Clavariaceae a následné morfologické definovane odlíšených rodov a nižších taxonomických jednotiek.