Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav materiálového výskumu SAV

Názov témy
Vývoj keramických vlákien metódou elektrostatického zvlákňovania pre špeciálne technické aplikácie
Program DŠ
Progresívne materiály
Meno školiteľa/-ky
prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Dizertačná práca je orientovaná na nanovlákenné systémy vyrobené relatívne novou, finančne nenáročnou a pritom produktívnou metódou, u ktorých sa očakáva veľký potenciál v oblasti solárnych aplikácií, plynových senzorov, varistorov a iných špeciálnych technických aplikácií. Očakávaným prínosom práce je zodpovedanie vzťahov medzi podmienkami prípravy, formovaním mikroštruktúry a vybranými funkčnými vlastnosťami vyvíjaných nanovlákien a má všetky predpoklady posunúť hranice poznania prípravy daných vlákien smerom k reálnym produkčným možnostiam. Cieľom práce je na základe získaných výsledkov predikovať aplikačné možnosti študovaných materiálov v praxi.