Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav materiálového výskumu SAV

Názov témy
Štruktúra a vlastnosti progresívnych elektrokeramických materiálov pre efektívne uskladnenie energie
Program DŠ
Náuka o materiáloch
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Vladimír Kovaľ, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Stručná anotácia
Ťažiskom dizertačnej práce bude výskum a vývoj nových funkčných materiálov, ktorými bude možné v blízkej budúcnosti nahradiť klasické elektrostatické kondenzátory (nízka hustota energie), batérie (pomalá odozva na rýchle energetické požiadavky) a elektrochemické kondenzátory, t.j. superkapacitory v energetike, elektrotechnickom a automobilovom priemysle. Súčasťou práce bude zvládnutie technologických postupov prípravy materiálov klasickou keramickou cestou, difrakčná analýza štruktúry, rastrovacia a transmisná elektrónová mikroskopia a charakterizácia špecifických fyzikálnych vlastností funkčnej keramiky. Dôraz bude kladený na prípravu perovskitových systémov s nízkymi dielektrickými stratami, nízkym koercitívnym poľom a nízkou remanentnou polarizáciou, ktoré by mali viesť k nárastu intenzity dielektrického prierazu a ultravysokej rýchlosti nabíjaco-vybíjacej schopnosti keramiky. Materiály takýchto charakteristík umožnia konštrukciu vysokovýkonných kondenzátorov s unikátnymi hodnotami hustôt uskladniteľnej energie a výraznou efektivitou nabíjaco-vybíjacieho cyklu pri izbovej teplote a tiež v oblasti vyšších teplôt.