Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Historický ústav SAV

Názov témy
Deti a detstvo na území dnešného Slovenska v dlhom 19. storočí – spoločenské normy, koncepty výchovy a sociálna realita
Program DŠ
slovenské dejiny
Meno školiteľa/-ky
Gabriela Dudeková Kováčová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UMB
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce je konfrontovať dobové normy a koncepty výchovy s reálnym postavením detí, a to buď vybranej sociálnej vrstvy alebo na príklade konkrétnej výchovno-vzdelávacej inštitúcie. Doktorand/ka bude pri svojom výskume uplatňovať sociálnohistorické prístupy a vybrané sociálno-antropologické koncepty, zameria sa tiež na genderové rozdiely. Základom práce bude analýza archívnych prameňov z činnosti vybranej inštitúcie, dobovej tlače a dobovej pedagogickej literatúry. Pri výskume postavenia detí v rámci určitej sociálnej vrstvy či skupiny sa bude klásť dôraz na využitie dobových prameňov k sociálnemu postaveniu a sociálnym problémom detí a podľa možnosti aj prameňov osobnej povahy (napr. memoárov). Téma práce a jej chronologický záber bude skonkretizovaný počas prípravy projektu dizertačnej práce a v prvej fáze jej prípravy, a to na základe výberu konkrétnej vzdelávaco-výchovnej inštitúcie alebo určitej sociálnej vrstvy v závislosti od dostupných archívnych prameňov.