Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Historický ústav SAV

Názov témy
Šport a spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945
Program DŠ
slovenské dejiny
Meno školiteľa/-ky
Matej Hanula, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce bude skúmanie zmien vnímania športu verejnosťou na Slovensku od sklonku 19. storočia do polovice 20. storočia. Pôjde o analýzu procesu, ktorého výsledkom bolo etablovanie sa športu ako nového masového fenoménu a jeho zaradenie sa do široko vnímanej kultúry spoločnosti. Úlohou záujemcov o štúdium bude zachytiť premenu športu na Slovensku z voľnočasovej aktivity málopočetných privilegovaných vrstiev na každodennú súčasť životov mnohých obyvateľov Slovenska, ktorou sa stávala v dvoch formách. Prvou bolo aktívne športovanie obyvateľstva a druhou návšteva športových podujatí spojená so stúpajúcim záujmom tlače a rozhlasu o športové súťaže. Pri mnohonárodnostnom charaktere obyvateľstva Slovenska v sledovanom období hral šport zároveň významnú úlohu pri vytváraní a upevňovaní kolektívnych identít. Tieto procesy bude potrebné zachytiť na základe výskumu archívnych prameňov a štúdia dobovej tlače pri zohľadnení metodologických východísk zahraničných, najmä anglosaských a nemecko-jazyčných historiografií.