Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Historický ústav SAV

Názov témy
Praktiky, metódy a nástroje politickej komunikácie elít s nižšími vrstvami na Slovensku po vzniku Československej republiky (1918 – 1923)
Program DŠ
slovenské dejiny
Meno školiteľa/-ky
Juraj Benko, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce bude výskum a analýza spôsobov, akými sa formoval záujem o politiku medzi spoločenskými vrstvami a skupinami, ktoré so vznikom republiky získali široké politické práva. Na jednej strane sa zameria na identifikáciu a agendu elít (a kontraelít), ktoré sa snažili v danom časopriestore a na rôznych úrovniach osloviť a politicky mobilizovať obyvateľstvo. Na druhej strane pôjde o adresátov tejto agendy – aké sociálne a kultúrne prostredie tvorili určujúci rámec pre komunikačnú prax a jej stratégie a aké skupiny z najnižších vrstiev predstavovali hlavné ciele politickej komunikácie elít. V súvislosti s náhlou demokratizáciou spoločnosti a s potrebou politickej socializácie obyvateľstva bude dôležitou otázkou, aké boli brzdy či naopak akcelerátory tohto procesu.