Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Historický ústav SAV

Názov témy
Aristokratická spoločnosť v Uhorsku v 18. storočí na príklade rodu Balassa
Program DŠ
slovenské dejiny
Meno školiteľa/-ky
Tomáš Janura, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce bude skúmať aristokratickú spoločnosť Uhorska v spojení viacerých aspektov ich života. Pôjde predovšetkým o analýzu rodovej korešpondencie, ktorá prinesie obraz o súkromnom živote, verejnom angažovaní sa a správe vlastných majetkov. Doplnená bude aj o analýzu iných prameňov úradného alebo hospodárskeho charakteru. Výsledný text prostredníctvom komparácie s literatúrou k aristokratickej spoločnosti vytvorí obraz o postavení uhorskej aristokracie v rámci monarchie a charakterizovanie ich prípadných odlišností, či úspešnej integrácie do medzinárodnej dvorskej spoločnosti. V priebehu prvého semestra sa predpokladá špecifikácia témy zrejme na osobnosť Pavla II. Balassu, ktorý patril k popredným zástancom reformných snáh Márie Terézie.