Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Historický ústav SAV

Názov témy
Vybraný aspekt dejín kriminality v ranom novoveku
Program DŠ
slovenské dejiny
Meno školiteľa/-ky
Blanka Szeghyová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce je preskúmať vybraný aspekt kriminality na zvolenom území (župa, mesto, panstvo) v užšie vymedzenom období. Základom výskumu by mala byť analýza príslušných archívnych prameňov súdneho charakteru (súdne knihy a protokoly, súdne spisy, knihy rozsudkov, atď.) a štúdium domácej i zahraničnej literatúry k danej téme. Konkrétne sa študent môže zamerať na rozbor všetkých typov zaznamenaných kriminálnych prípadov v kratšom časovom období, alebo v o niečo dlhšom časovom zábere na špecifický druh kriminálneho deliktu (napr. delikty proti životu a zdraviu, majetkové, mravnostné delikty, zbojníctvo, čarodejníctvo, atď.), prípadne sa môže primárne zamerať na penologickú prax všeobecne, alebo na špecifické druhy trestov (kapitálne, pranier, vykázanie, nápravno-výchovné v 18. stor., atď.). Tematické i časové ohraničenie témy bude vychádzať zo stavu zachovania relevantných archívnych materiálov, ich obsahu a množstva.