Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav politických vied SAV

Názov témy
Sub-regionálna spolupráca v Európe – tradícia a aktuálne trendy
Program DŠ
3.1.6 politológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Juraj Marušiak, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Vývoj spolupráce medzi štátmi v jednotlivých subregiónoch Európy v priebehu 20. - 21. storočia. Zámerom je identifikovať aktérov subregionálnej spolupráce a spôsob, akým sa jednotlivé subregióny konštruovali. Predmetom výskumu môžu byť aj inštitucionálne aspekty a komparácia jednotlivých subregionálnych štruktúr, pôsobiacich v sledovanom období na európskom kontinente.