Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Archeologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Včasnostredoveké hromadné nálezy na Slovensku
Program DŠ
interná/externá
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Zbigniew Robak, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Stručná anotácia
Téma spracuje a vyhodnotí závažný prameň z počiatku stredoveku, ktorá zahŕňa viaceré dôležité aspekty z oblasti materiálnej i duchovnej kultúry tento doby. Súčasťou výskumu bude analýza sociálnych, politických i religióznych dôvodov ich ukladania a priestorové i časové aspekty tohto fenoménu.