Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Archeologický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Vývoj elít v mladšej dobe rímskej na juhozápadnom Slovensku hlavne na príklade hrobov z lokality Krakovany-Stráže
Program DŠ
interná/externá
Meno školiteľa/-ky
doc. PhDr. Eduard Droberjar, Ph.D.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stručná anotácia
Cieľom práce je komplexná analýza hrobových celkov zo známej lokality Krakovany-Stráže a určenie ich pozície medzi hrobmi a pohrebiskami 3. – 4. storočia na juhozápadnom Slovensku. Autor (-ka) sa tiež zameria na význam kniežacích hrobov zo Stráží v kontexte ostatných bohatých hrobov u polabských Germánov a bude charakterizovať vývoj elít Kvádov od doby markomanských vojen do konca doby rímskej.