Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Archeologický ústav SAV

Názov témy
Spiš ako kontaktná zóna kultúr popolnicových polí mladšej a neskorej doby bronzovej v Západných Karpatoch
Program DŠ
interná/externá
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Lucia Benediková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stručná anotácia
Cieľom práce je spracovanie materiálu z výšinných osád vo Vítkovciach, Letanovciach a Spišských Tomášovciach a vytvorenie archeologickej topografie regiónu Spiša v mladšej a neskorej dobe bronzovej. Analýza prameňov má vyústiť do poznania kultúrneho vývoja a kultúrnej diferenciácie Spiša v mladšej a neskorej dobe bronzovej v sídliskovej štruktúre, materiálnej náplni a nadstavbových javoch. Jedným zo zámerov je aj sledovanie regiónu Spiša ako kontaktnej zóny kultúr popolnicových polí v Západných Karpatoch v mladšej a neskorej dobe bronzovej.