Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV

Názov témy
Živé dedičstvo a roly jednotlivých hráčov na poli jeho ochrany (komunity nositeľov, inštitúcie na rôznych úrovniach - od komunitnej po UNESCO)
Program DŠ
Etnológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Ľubica Voľanská, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Politiky ochrany stelesnené napríklad UNESCO Dohovorom o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva z roku 2003 primárne slúžia na zachovanie nehmotného kultúrneho dedičstva fungujúceho ako živé dedičstvo v príslušných komunitách jeho nositeľov. Môžu však predstavovať aj priestor pre politickú a inštitucionálnu manipuláciu ústiacu do jeho komercializácie, deformácie jeho prezentácie mimo miestnej komunity, zmeny pôvodných noriem, hodnôt a funkcií s ním spojených alebo zneužitiu živého dedičstva na presadzovanie politických a osobných alebo skupinových záujmov. Témou dizertačnej práce by mala byť etnologická reflexia - prípadová štúdia niektorého z prvkov živého dedičstva zapísaného do niektorého z UNESCO Zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva.