Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV

Názov témy
Ikony postmodernej spoločnosti súčasného Slovenska (prípad: odev predindustriálnych roľníckych spoločenstiev)
Program DŠ
Etnológia, Religionistika
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Juraj Zajonc, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Hoci je za jeden zo znakov postmodernej spoločnosti považované odlúčenie od minulosti, súčasťou sociálnych procesov a zmien súčasných spoločností sú aj prvky materiálnej kultúry, ktoré ich spájajú s predchádzajúcimi vývojovými epochami. Výskum a práca by mali dať odpoveď na dve hlavné otázky: (1) prečo súčasník siaha po predmetoch z minulosti a (2) ako a prečo dochádza k zmene ich sociálneho významu a hodnoty. Aktuálne vhodným objektom na skúmanie tohto procesu je odev, ktorý bol v podmienkach Slovenska približne do 2. svetovej vojny materiálnou zložkou kultúry roľníckych spoločenstiev. Dôvodom výberu odevu ako výskumného objektu je skutočnosť, že tento súbor materiálnych artefaktov sa na Slovensku v poslednom desaťročí dostáva na pozíciu kultúrnej ikony.