Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Elektrotechnický ústav SAV, v.v.i.

Názov témy
Príprava a vlastnosti supravodivých spojov MgB2 supravodičov pre vinutia v perzistentnom móde
Program DŠ
Fyzikálne inžinierstvo
Meno školiteľa/-ky
Ing. Pavol Kováč, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Stručná anotácia
Moderné supravodivé systémy využívajú supravodivé vinutia pracujúce v tzv. perzistentnom móde, čo zlepšuje stabilitu generovaného magnetického poľa a tiež znižuje energiu na chladenie. Preto je táto téma DP zameraná na prípravu a vlastnosti supravodivých spojov medzi MgB2 drôtmi s cieľom dosiahnuť prúd spoja aspoň 50 % hodnoty kritického prúdu referenčného supravodiča. Budú sa pripravovať spoje medzi MgB2 drôtmi vyrobenými rôznym technologickým postupom (ex-situ, in-situ a IMD). Štruktúry spojov budú analyzované pomocou elektrónovej a optickej mikroskopie a ich transportné prúdy spojov merané pri 4.2 K a externých magnetických poliach 0-8T. Supravodivý spoj s najlepšími parametrami bude použitý na spojenie krátkej modelovej cievky nakrátko (perzistentný mód) a budeme merať časovú stabilitu poľa cievky pomocou Hallovej sondy.