Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV

Názov témy
Neurobiologické procesy vybavovania informácií zo sémantickej pamäti
Program DŠ
Biológia
Meno školiteľa/-ky
MUDr. Igor Riečanský, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Sémantická pamäť akumuluje, uskladňuje a organizuje poznatky o svete. Správne vybavovanie informácií zo sémantickej pamäti je nevyhnutné pre adaptívne správanie človeka - myslenie a verbálnu komunikáciu. Výskum svedčí o tom, že automatická sémantická aktivácia je regulovaná systémom kontroly, ktorý tak zabezpečuje vybavovanie poznatkov (pojmov), potrebných pre špecifický kontext (situáciu, úlohu). Predmetom doktorandského projektu bude skúmanie neurobiologických procesov, ktoré podmieňujú automatické a kontrolované vybavovania zo sémantickej pamäti s použitím neinvazívnej transkraniálnej elektrickej stimulácie mozgu.