Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV

Názov témy
Neurobiologické procesy vybavovania informácií zo sémantickej pamäti
Program DŠ
Biológia
Meno školiteľa/-ky
MUDr. Igor Riečanský, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Sémantická pamäť akumuluje, uskladňuje a organizuje poznatky o svete. Správne vybavovanie informácií zo sémantickej pamäti je nevyhnutné pre adaptívne správanie človeka - myslenie a verbálnu komunikáciu. Výskum svedčí o tom, že automatická sémantická aktivácia je regulovaná systémom kontroly, ktorý tak zabezpečuje vybavovanie poznatkov (pojmov), potrebných pre špecifický kontext (situáciu, úlohu). Predmetom doktorandského projektu bude skúmanie neurobiologických procesov, ktoré podmieňujú automatické a kontrolované vybavovania zo sémantickej pamäti s použitím neinvazívnej transkraniálnej elektrickej stimulácie mozgu.