Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV

Názov témy
Anti-artritické účinky niozómov obsahujúcich prírodné protizápalové látky na experimentálnu artritídu u potkanov
Program DŠ
Biológia
Meno školiteľa/-ky
PharmDr. Katarína Bauerová, PhD., DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Špecifickými cieľmi tejto práce budú: fyzikálno-chemické hodnotenie niozómov s obsahom melitínu, hodnotenie klinických príznakov experimentálnej artritídy meraním opuchu zadnej končatiny potkanov a artrogramu každý týždeň počas trvania experimentu, analýza biochemických a imunologických parametrov v plazme a vo vybraných tkanivách. Tiež, cieľom bude porovnanie účinnosti čistého melitínu a melitínu v niozómoch na vývoj adjuvnatnej artritídy u potkanov./Specific aims of this study will be: physicochemical evaluation of niosomes with in-loaded melittin, assessment of arthritis clinical signs by the measurement of rat hind paw swelling and arthrogram every week during the duration of the experiment, analysis of biochemical and immunological markers in plasma or selected tissues. Futher we are aimed to compare the effectivity of pure melittin and melittin loaded in niosomes on development of rat adjuvant arthritis.