Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v. v. i.

Názov témy
Z problematiky jazykovedného slavistického výskumu
Program DŠ
11. Filológia - slovanské jazyky a literatúry
Meno školiteľa/-ky
Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UKF
Stručná anotácia
V rámci tematického zamerania sa dizertačná práca sústreďuje na vybranú oblasť slovanskej jazykovednej problematiky. Cieľom je podať teoretickú charakteristiku synchrónno-diachrónnych javov na príklade konkrétne vybranej roviny v niektorom slovanskom jazyku. O zameraní práce rozhoduje záujem uchádzača, projekt práce a úspešné výberové konanie.