Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v. v. i.

Názov témy
K problematike výskumu naratívov z poľsko-slovenského pohraničia. Etnolingvistické výskumné diskurzy v goralskom nárečovom prostredí
Program DŠ
11. Filológia - slovanské jazyky a literatúry
Meno školiteľa/-ky
Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UKF
Stručná anotácia
Problematika etnolingvistického bádania predstavuje dôležitý zdroj poznávania vzťahu medzi jazykom a kultúrou. Odraz tohto vzťahu nachádzame v obraze každodenného života. Tradičný model vnímania etnolingvistiky ako sociolingvistickej vednej disciplíny je akceptovateľný v aktuálnom kultúrno-jazykovom prostredí. Omnoho zaujímavejším je výskum vzťahu jazyka a národnej kultúry, ktorý sa realizuje v rozličných pomenovaniach predmetov každodenného života, javov a skúseností, ktoré utvárali obraz o svete práve z hľadiska komparatívneho výskumu obrazu každodenného života človeka. Pre výskum tejto skutočnosti sú využiteľné pomenovania z prostredia materiálnej, ale aj duchovnej kultúry. Tento antropologicky zameraný výskum v oblasti porovnávacej slavistiky totiž umožňuje zadefinovať hlavné axiologické rámce, ktoré vplývali na identifikáciu spoločenstva v kontexte kultúrno-historických procesov a zmien.