Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ekonomický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Priestorová dimenzia externých makroekonomických nerovnováh a problémy ich predikcie
Program DŠ
Ekonomická teória
Meno školiteľa/-ky
Ing. Mária Širaňová, MA., PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Národohospodárska fakulta EU
Stručná anotácia
Problém tvorby externých makroekonomických nerovnováh a ich predikcie je v centre pozornosti hospodárskej politiky EÚ v rámci existujúcej Procedúry makroekonomických nerovnováh. Zároveň sa ukazuje, že miera prepojenosti medzinárodných finančných tokov je jedným z kľúčových faktorov, ktorý predstavuje potenciálne riziko tvorby a prehlbovania externých nerovnováh vyúsťujúcich do finančných kríz. Súčasne existujúce koncepty definovania a merania externých makroekonomických nerovnováh však v sebe tento prvok neobsahujú, aj keď úloha priestorových efektov prepojenia finančných tokov býva často v tejto súvislosti diskutovanou témou. Riešenie témy dizertačnej práce tak bude spočívať v tvorbe koncepčného rámca pre inklúziu priestorových efektov medzinárodných finančných tokov do existujúcich definícií externých makroekonomických nerovnováh. Zároveň bude vykonaná analýza možnosti predikcie tvorby a prehlbovania takto definovaného problému makroekonomických nerovnováh z pohľadu tvorby efektívneho systému včasného varovania. V rámci použitej metodológie sa bude práca opierať o štandardné postupy (metóda signálov, pravdepodobnostné modely, BMA, tvorba regresných stromov), ako aj o potenciálne nové prístupy k možnostiam predikcie založenými na strojovom učení.