Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ekonomický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Uplatňovanie regionálnej kohéznej politiky v podmienkach SR
Program DŠ
Ekonomická teória
Meno školiteľa/-ky
Ing. Marek Radvanský, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Národohospodárska fakulta EU
Stručná anotácia
Slovensko patrí ku krajinám s jednou s najvyšších regionálnych disparít v rámci EÚ, hlavne pri pohľade na funkčnú úroveň NUTS 3. Počas posledných dvadsiatich rokoch tu z hľadiska regionálneho pohľadu na hospodársku politiku nebol uplatňovaný konzistentný a koncepčný prístup. Práca by mala analyzovať uplatňované prístupy hospodárskej politiky k regionálnemu rozvoju a kohézií, a to z pohľadu štátu, ako aj VÚC a miest a obcí z pohľadu zavedenej formy decentralizácie (originálne a prenesené kompetencie). Od roku 2007 sa javia EŠIF ako primárny zdroj regionálneho rozvoja. V tomto kontexte je identifikovaný aj hlavný cieľ práce, ktorým je analýza možných prínosov a význam podpory integrovaného územného rozvoja z prostriedkov politiky súdržnosti na konvergenciu regiónov a hospodársky a sociálny rast územia. Výskum by mal smerovať k formulácií optimálnych prístupov k politike súdržnosti a formulácií odporúčaní k aktuálnemu prístupu SR vychádzajúceho z uplatňovania relevantných strategických dokumentov v tejto oblasti.