Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ekonomický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Reforma medzinárodného menového systému
Program DŠ
Ekonomická teória
Meno školiteľa/-ky
prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Národohospodárska fakulta EU
Stručná anotácia
Príčiny rozpadu bretton-woodského medzinárodného menového menového systému. Prechod od fixných k voľne pohyblivým výmenným kurzom. Kingstonský medzinárodný menový systém a fungovanie systému voľne pohyblivých výmenných kurzov. Porovnanie fixných a voľne pohyblivých výmenných kurzov a ich vplyv na medzinárodný obchod a investície a medzinárodnú finančnú stabilitu. Základné prvky nestability súčasného medzinárodného menového systému. Postupný rast podielu novo industrializovaných štátov na svetovom obchode, investíciách, na raste svetového HDP, rastie devízových rezerv a rast významu mien týchto štátov v medzinárodnom menovom systéme. Postupný prechod od jednopolárneho medzinárodného menového systému k multipolárnemu medzinárodnému menovému systému. Predpokladané vytvorenie multipolárneho medzinárodného menového systému postaveného na viacerých rezervných menách vytvorí predpoklady pre relatívnu stabilitu medzinárodného menového systému ako celku. Na nestabilitu výmenných kurzov poukázali významní a poprední ekonómovia ako napr. Jack T. Boorman and André Icard (2011), Emmanuel Farhi, Pierre-Olivier Gourinchas and Hélène Rey (2011) a John B. Taylor (2019). Aj napriek pôvodným snahám o reformu medzinárodného menového systému možno konštatovať, že v dôsledku svetovej finančnej krízy a hlbokej recesie tejto problematike sa nevenovala dostatočná pozornosť.