Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav štátu a práva SAV

Názov témy
Právne prostriedky ochrany pred nekalou súťažou
Program DŠ
Obchodné a finančné právo
Meno školiteľa/-ky
Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Právnická fakulta UK
Stručná anotácia
Práca sa venuje skúmaniu dopadov transpozície Smernice 2016/943 z 8. júna 2016 v podmienkach právneho poriadku Slovenskej republiky, konkrétne v kontexte porušenia obchodného tajomstva. V práci bude komparovaná aktuálna právna úprava s vybranými legislatívami členských štátov Európskej únie s cieľom zodpovedať otázku či právna úprava v podmienkach Slovenskej republiky poskytuje širšie spektrum možností využitia právnych prostriedkov ochrany dotknutej osoby. Súčasne je pozornosť venovaná aj ich efektivite, doplnená úvahami de lege ferenda.