Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Názov témy
Kognitívne a afektívne prediktory nepodložených presvedčení a ich vplyv na udržateľný spôsob života
Program DŠ
Sociálna a pracovná psychológia
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Stručná anotácia
Klimatické zmeny súvisia s potrebou zmeny v správaní a návykoch
ľudí smerom k udržateľnému spôsobu života. Z pohľadu celej
spoločnosti sa však táto zmena nedeje v potrebnej miere a dostatočne rýchlo. Cieľom práce je skúmať efekt vybraných kognitívnych a afektívnych faktorov na nepodložené presvedčenia a následne ich vplyv na udržateľný spôsob života. Konkrétne, cieľom práce bude experimentálne overiť efekt vedeckého myslenia a pocitu ohrozenia na vieru v nepodložené tvrdenia (najmä pseudovedecké a konšpiračné presvedčenia týkajúce sa environmentálnych otázok a klimatických zmien) a na udržateľný spôsob života (reálne správania, ochota k zmene).