Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Názov témy
Kvalita života pacientov s onkologickým ochorením - skúmanie prejavov neskorej toxicity v dôsledku rôznych typov podstúpenej liečby na úrovni kognitívnych funkcií
Program DŠ
Sociálna a pracovná psychológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Jitka Gurňáková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Stručná anotácia
Viac ako 85% žien s rakovinou prsníka sa dožije 5 a viac rokov,
pričom si však so sebou nesú aj nežiaduce následky samotného
ochorenia a jeho liečby. Rôznorodé nežiadúce účinky onkologickej
liečby (chemoterapie, rádioterapie aj hormonálnej liečby) sa
vyskytujú až u 78% osôb, ktoré onkologické ochorenie prekonali.
Medzi menej nápadné nežiaduce následky onkologickej liečby
z oblasti psychológie, patrí aj zhoršenie kognitívnych funkcií
(cancer-related cognitive impairment CRCI), ktoré má značný dopad
na individuálnu kvalitu života a každodenné fungovanie pacientov
nielen počas liečby, ale aj niekoľko rokov po jej ukončení. Zhoršenie
bolo evidované vo viacerých oblastiach kognitívnych funkcií – v
exekutívnych funkciách, verbálnej pamäti, rečových schopnostiach,
krátkodobej pamäti či priestorovej orientácii. Ako najčastejšie sa
uvádzajú poruchy pamäte a pozornosti – problémy v oblasti
vybavovania slov, prioritizácie úloh a ťažkostí v rozhodovaní. Tieto
osoby sa často cítia stresované, úzkostné, zahanbené, vytvárajúce
tenziu a frustráciu v rodine, čo má bezprostredný dopad na kvalitu
ich života, pretože to ovplyvňuje ich emočný stav a fungovanie
(Yang, Hendrix, 2018). Štúdia kolektívu domácich autorov
(Chovanec et al., 2018) potvrdila zasa nežiaduce účinky onkologickej
liečby na kvalitu kognitívnych funkcií u mužov s rakovinou
semenníkov, liečených tak chemoterapiou, ako aj radiačnou liečbou.
Podrobnejší výskum v tejto oblasti u mužov s rakovinou semenníkov
však absentuje. Cieľom tejto práce bude kvantitatívne i kvalitatívne
mapovanie aktuálneho stavu a zmien kvality života v dôsledku
onkologického ochorenia a jeho liečby pacientmi s rakovinou
semenníkov (prípadne ďalšími typmi onkologických ochorení)
v rôznom štádiu ochorenia, ktorí boli vystavení rôznym typom liečby
(hodnotenie zmeny emočného prežívania, subjektívnych
i objektívnych zmien výkonnosti kognitívnych funkcií, vplyvu
psychologických predispozícií a potrieb pacienta, zdrojov sociálnej
opory, adherencie k liečbe, subjektívnej spokojnosti s kvalitou
poskytovanej zdravotnej starostlivosti a komunikáciou zdravotníkov
v priebehu diagnostiky a liečby pacienta atd.).