Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Matematický ústav SAV

Názov témy
Rekurentné triedy diskrétnych rozdelení v kolektívnom modeli rizika
Program DŠ
9–1–9 aplikovaná matematika
Meno školiteľa/-ky
doc. Mgr. Ján Mačutek, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
(Konzultant: Mgr. Gábor Szűcs, PhD. (FMFI UK))

Cieľom dizertačnej práce bude skúmanie rekurentných tried diskrétnych rozdelení pravdepodobnosti, ktoré sa používajú v poisťovníctve. Tematika je veľmi aktuálna, pretože nový regulačný rámec Solventnosť II priniesol niekoľko zásadných zmien, ktoré výrazne zasiahli do výpočtov a metodík poisťovní. Pre nich kľúčovou úlohou je, aby získali najlepší odhad pre celkovú výšku budúcich škodových udalostí či pre technické rezervy. Projektom dizertačnej práce je predovšetkým teoretický výskum v oblasti pravdepodobnosti a matematického modelovania, ale bude obsahovať aj niektoré praktické aplikácie v poisťovníctve.