Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav krajinnej ekológie SAV

Názov témy
Hodnotenie biotopov a ich úloha pri stanovovaní biokultúrnej hodnoty krajiny
Program DŠ
Environmentalistika
Meno školiteľa/-ky
Ing. Jana Špulerová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stručná anotácia
Cieľom dizertačnej práce je stanoviť indikátory biokultúrnej hodnoty krajiny, ktoré budú aplikované pri typizácii krajiny Slovenska na základe biokultúrnej hodnoty krajiny. Pri hodnotení bude potrebné využívať GIS, priestorové štatistické metódy a metódy multikriteriálneho hodnotenia. Návrh indikátorov bude spočívať aj v analýze existujúcich priestorových databáz a štatistík, ktoré môžu byť použité pri stanovení biokultúrnej hodnoty krajiny a návrhu indikátorov, ktoré bude potrebné získať na základe terénneho prieskumu. Pozornosť bude venovaná najmä hodnoteniu biotopov a rozpracovania bioindikátorov pre stanovenie biokultúrnej hodnoty krajiny. Zámerom práce je priniesť nové kvalitatívne a kvantitatívne poznatky pri hodnotení vzájomného prepojenia biologickej a kultúrnej diverzity ako aj zadefinovanie nových princípov ochrany biokultúrneho dedičstva.