Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Názov témy
Syntéza hybridných polymérov pre prenos mRNA do štruktúry mozgu.
Program DŠ
Organická chémia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Juraj Kronek, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Polyplexové nanočastice na báze polyelektrolytov sa v súčasnosti využívajú na transport mRNA do štruktúry mozgu. Tento typ terapie môže byť použitý na liečbu rôznych neurovývojových a neurodegeneratívnych chorôb, prípadne na liečbu mentálnych porúch. V súčasnosti sa na transport mRNA používajú poly(aminokyseliny) nesúce kladný náboj. Navrhovaná téma je zameraná na vývoj hybridných polymérov na báze funkčných poly(2-oxazolínov) a kvarternizovaných cyklodextrínov. Experimentálna práca bude zahŕňať syntézu blokových kopoly(2-oxazolínov), modifikáciu cyklodextrínov, tiol-énovú „click“ reakciu s tiolovaným cyklodextrínom, kvarternizáciu cyklodextrínových jednotiek a polyelektrolytovú komplexáciu pripravených kladne nabitých polymérov s mRNA molekulami.