Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Názov témy
Vplyv vodíka na deformačné správanie a lom komplexných koncentrovaných zliatin
Program DŠ
Progresívne materiály a materiálový dizajn
Meno školiteľa/-ky
Ing. Juraj Lapin, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave
Stručná anotácia
Vodík je kľúčovou prioritou európskej stratégie pre čistú energiu a kovové materiály predstavujú základný pilier očakávaných technických riešení a inovácií pri jeho výrobe, skladovaní, distribúcii a konečnom použití. PhD práca bude zameraná na skúmanie vplyvu vodíka na deformačné správania a lom komplexných koncentrovaných zliatin (CCA) typu Co-Cr-Fe-Ni. Doktorand/ka sa bude podieľať na metalurgickej príprave zliatin požadovaného chemického zloženia, charakterizovaní ich mikroštruktúry a skúmaní vplyvu vodíka na ich deformačné správanie pri izbových a nízkych teplotách. Bude skúmať deformačné správanie CCA v priebehu skúšok v ťahu, tlaku, skúšok lomovej húževnatosti a rázovej lomovej húževnatosti. Pomocou metódy konečných prvkov a programu ANSYS bude simulovať deformačné správanie skúmaných CCA, určí kritické lokálne napätia a kritické lokálne deformácie v oblasti vrubu potrebné na iniciáciu a šírenie trhliny. Numerické výpočty bude verifikovať experimentálne. Od uchádzača/ky sa vyžaduje experimentálna zručnosť, poznatky z aplikovanej mechaniky, základné poznatky z náuky o materiáloch, vedomosti o mechanickom skúšaní materiálov, poznatky o numerických metódach výpočtu ako aj dobrá znalosť anglického jazyka.