Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Štúdium molekulárneho mechanizmu spontánnej regresie nádorov: Vývoj prognostického nástroja
Program DŠ
biochémia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Ľudovít Škultéty, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Spontánna regresia nádorov je fenomén, ktorý bol zaznamenaný prakticky u všetkých typov ľudských malignít. Nedávno náš tím pozoroval túto protinádorovú aktivitu po vysokodávkovej terapii a transplantácii autológnych kmeňových buniek u pacientov s Hodgkinovou chorobou, mnohopočetným myelómom a niektorými inými malignitami Tá môže súvisieť so syndrómom aplastickej anémie a prebiehajúcej pancytopénie, pravdepodobne vyvolanej autoimunitnou odpoveďou pacienta aj voči hematopoetickým kmeňovým bunkám. Aby sme pochopili procesy, ktoré prebiehajú in vivo, musíme detegovať, identifikovať a štruktúrne charakterizovať klinicky významné molekuly, ktoré sa podieľajú na ničení nádorových buniek alebo nádoru ako celku. Uskutočníme preto systematickú porovnávaciu proteomickú analýzu kontrolných a ovplyvnených nádorových buniek. Získané údaje umožnia odhaliť esenciálne molekuly pravdepodobne zodpovedné za indukciu regresie nádorového ochorenia a rozpoznať prognostické markery vhodné na monitorovanie progresie ochorenia. Tieto poznatky povedú nielen k hlbšiemu pochopeniu tohto javu na molekulárnej úrovni, ale v kombinácii s novými informáciami získanými zo štúdií proteín-proteínových interakcií za využitia pokročilých proteomických postupov, prispejú k budúcej cielenej liečbe istých malignít a dizajnu cenného diagnostického nástroja na monitorovanie stavu ochorenia.