Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Akú úlohu zohráva genetická variabilita a alterácie génov asociovaných s chemorezistenciou v diagnostike a liečbe urogenitálnych malignít?
Program DŠ
genetika
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Dana Jurkovičová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Za chemorezistenciu nádorových buniek sú zodpovedné viaceré mechanizmy vedúce nádorovú bunku k vyhýbaniu sa apoptóze. V rámci PhD. štúdia sa doktorand zameria na mechanizmy chemorezistencie ako napr. DNA opravu, metabolizmus mitochondrií, ich dynamiku, mitofágiu alebo zmeny cytoplazmatickej membrány, ktoré sú pre odpoveď bunky kritické. Predpokladáme, že okrem kľúčových systémových regulátorov môže v rezistencii na terapiu významnú rolu zohrávať i epigenetická modulácia, genetická variabilita alebo génové alterácie. Prednostne na modeloch urogenitálnych malignít sa pokúsime identifikovať nové molekulárne markery chemorezistencie a získané poznatky aplikovať aj na iné chemorezistentné malignity.