Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a nových terapeutických a diagnostických cieľových molekúl
Program DŠ
mikrobiológia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Ľudovít Škultéty, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Coxiella burnetii je intracelulárny bakteriálny patogén spôsobujúci infekcie ľudí, ktoré sú významné nielen z klinického pohľadu, ale aj z hľadiska verejného zdravia. Tak ako mnoho iných bakteriálnych patogénov, aj Coxiella využíva špecializované sekréčne systémy na manipuláciu s eukaryotickými hostiteľskými bunkami, a to injekciou efektorov (proteínov bakteriálnej virulencie a malých molekúl). Súčasné poznatky ako tieto patogény spôsobujú infekciu sú však veľmi obmedzené. Hlavným výskumným zámerom tohto projektu preto je objasniť funkcie efektorových proteínov a malých molekúl produkovaných s Coxiella burnetii. Medzi konkrétne ciele projektu patria: 1) popis signálnych dráh hostiteľských buniek, na ktoré sú efektory Coxiella burnetii zamerané; 2) charakterizácia molekulárneho a bunkového spôsobu účinku týchto efektorov a 3) korelácia spôsobu účinku efektorov s ich sekvenčnou variabilitou, či expresiou v rôznych kmeňoch. Očakávané výsledky preto s vysokou pravdepodobnosťou povedú k objaveniu nových terapeutických prístupov, či cieľových molekúl vhodných pre vývoj liečiva alebo napomôžu pri navrhu modernej vakcíny, či diagnostických nástrojov. Predovšetkým tie hostiteľské signálne dráhy, ktoré sú ovplyvnené jednym (alebo viacerými) efektorom (efektormi), budú sľubnými kandidátmi na nové terapeutické ciele. Získané poznatky by mohli tiež viesť k identifikácii inhibítorov, ktoré sú priamo cielené na efektory patogénu a napomôcť tak k vývoju špecifických liečiv, ktoré môžu zablokovať sekréčny systém patogénu.